MENU Zatvoriti

Kontrola kvalitete (QM)

Omogućuje kontrolu kvalitete u proizvodnim i komercijalnim poduzećima na ulazu i u proizvodnom procesu. Na temelju provedenih kontrolnih postupaka, program također omogućuje izradu certifikatnih dokumenata gotovih proizvoda.

U kombinaciji s ostalim modulima Saop-a omogućuje upravljanje reklamacijama dobavljača, obavljanje evaluacija dobavljača, te razne preglede i analize vezane uz ulaznu, međufazna ili završnu kontrolu.

Program također omogućuje praćenje i kontrolu kalibracije mjernih uređaja.

Također je povezan sa dokumentnim sustavom Saop i određenim drugim programskim rješenjima (npr. skladišna logistika).

Osnovne funkcije

 • Praćenje mjernih instrumenata
 • Definiranje karakteristika mjerenja i njihovih parametara
 • Izrada planova kontrole
 • Određivanje planova kontrole i vrijednosti potrebnih mjerenja za pojedine stavke za različite namjene (potvrda prvih uzoraka, kontrola ulaza, preuzimanje procesa, međufazna kontrola, konačna kontrola)
 • Dodatni šifrarnici i podaci vezani uz artikle-kupce za pravilno vođenje narudžbi prema dobavljačima
 • Formiranje i izvođenje zadataka za potvrdu prvih uzoraka
 • Izrada i provedbu zadataka kontrole ulaza
 • Formiranje i provedba zadataka preuzimanja procesa
 • Formiranje i provedba zadataka međufaznih kontrola
 • Izrada i izvedba završnih kontrolnih zadataka
 • Čitanje
 • Prijenos pristiglih inspekcijskih naloga za neadekvatna mjerenja na reklamacije dobavljačima
 • Zadržavanje ili otpuštanje proizvodnje ovisno o statusu naloga za preuzimanje procesa
 • Kontrola proizvodnog procesa putem statističkih kontrolnih karata povezanih s kontrolnim zadacima međufaznog upravljanja
 • Puštanje proizvoda u promet (karantena, karantensko skladište)
 • Ocjenjivanje dobavljača
 • Analize zadataka provjere valjanosti prvog uzorka i zadataka ulazne kontrole
 • Analize zadataka preuzimanja procesa, analiza vrsta grešaka
 • Analize završnih kontrolnih zadataka, analiza vrsta grešaka
 • Izrada certifikacijskih dokumenata

Osnovna svojstva i funkcionalnosti modula - detaljno

 • Praćenje i upravljanje kalibracijama mjernih instrumenata; uključujući sustav automatskog upozorenja o potrebi kalibracije
 • Određivanje kontrolnih karakteristika (što se mjeri-kontrolira, što se mjeri mjernim uređajem, gdje se mjeri - područje mjerenja; laboratorij, kako se mjeri - standard, opis, dokument...)
 • Izrada planova kontrole (standardizirani postupci kontrole), koji određuju koja se svojstva kontroliraju, način uzorkovanja (jednokratno, dvostruko, višestruko), razinu i vrstu kontrole (prema ISO 2859-1), način izračuna veličine uzorka, opis postupka kontrole i standard kontrole
 • Mogućnost definiranja vrsta mjerenih pogrešaka
 • Dodijelite kontrolne planove svakoj stavci za svaku svrhu (kontrola prvih uzoraka, kontrola unosa). Određivanje vrijednosti koje treba zadovoljiti karakteristikama u provođenju kontrole. Određivanje potrebne razine odgovarajućih uzoraka (AQL) prema vrsti karakteristika (kritična, značajna, manje značajna). Mogućnost dodjeljivanja različitih planova kontrole istom artiklu po dobavljaču.
 • Potvrda prvih uzoraka:
  • Izrada potvrdnih naloga za prve uzorke izravno iz prijema (iz relevantne knjige narudžbi dobavljača) ili ručno
  • Ispis kontrolne dokumentacije (nalog za potvrdu prvih uzoraka, mjerni list)
  • Unos rezultata mjerenja i automatski izračun primjerenosti uzorka po pojedinim karakteristikama i u cjelini
  • Mogućnost interne potvrde pojedine karakteristike ili cjelokupnog kontrolnog zadatka u slučaju da mjerenja nisu potpuno adekvatna (samo za to ovlašteni operateri)
  • Podaci o troškovima i vremenu obavljenih mjerenja
  • Prijenos podataka o (ne)adekvatnosti prvih uzoraka u matične podatke artikla (dobavljaču)
  • Mogućnost ispisa potvrde o nesukladnosti
 • Kontrola ulaza:
  • Izrada dolaznih kontrolnih naloga izravno iz prijema (iz relevantne knjige narudžbi dobavljača) ili ručno
  • Automatsko otkrivanje trajnog ili postupnog preskakanja ulazne kontrole (ako je tako navedeno za pojedinačne artikle dobavljaču)
  • Automatski prijedlog veličine uzorka na temelju veličine pošiljke (prema ISO 2859-1)
  • Ispis kontrolne dokumentacije (ulazni kontrolni nalog, mjerni list)
  • Unos rezultata mjerenja i automatski izračun primjerenosti uzorka po pojedinim karakteristikama i u cjelini
  • Mogućnost interne potvrde pojedine karakteristike ili cjelokupnog kontrolnog zadatka u slučaju da mjerenja nisu potpuno adekvatna (samo za to ovlašteni operateri)
  • Mogućnost izvođenja "čitanja"
  • Puštanje u karantenu ili prijenos iz karantenskog skladišta u skladište prikladnih (ili neprikladnih) artikala ovisno o primjerenosti/neadekvatnosti uzorka.
  • Podaci o troškovima i vremenu obavljenih mjerenja
  • Mogućnost ispisa potvrde o nesukladnosti
  • Prijenos poslova ulazne kontrole reklamacija na dobavljače (reklamacije se dalje prate kroz program dobavljača i kupaca)

 

 

 

 • Ocjena dobavljača:
  • Određivanje što se (parametri ocjenjivanja) ocjenjuju i kako se utvrđuje pojedini parametar. Odvojeno određivanje parametara za nabavne artikle i za usluge.
  • Utvrđivanje zajedničke formule za ocjenjivanje dobavljača (kako pojedini parametri ocjenjivanja utječu na ukupnu ocjenu - ponderi, način obračuna itd.)
  • Unos subjektivnih ocjena (ocjene koje ne proizlaze iz statističkih podataka programa kontrole kvalitete i dobavljača i kupaca) za pojedinog dobavljača ili za pojedini artikl, ovisno o dobavljaču. Osim skupa "standardnih" subjektivnih ocjena, korisnik može definirati i vlastite ocjene
  • Automatsko obavljanje periodične evaluacije dobavljača ili evaluacije na zahtjev
  • Pregled izračunatih ocjena (upozorenje za neadekvatne ocjene), prijenos podataka o postignutim ocjenama u podatke o artiklima dobavljača (također radi sprječavanja daljnjeg naručivanja od dobavljača s neadekvatnim ocjenama - eliminacija neadekvatnih dobavljača)
  • Popis odobrenih dobavljača prema različitim načinima prikaza (po dobavljačima, po artiklima, po artiklima-dobavljačima)
 • Preuzimanje procesa:
  • Izrada procesnih naloga za preuzimanje izravno iz radnih naloga proizvodnog natječaja.
  • Automatski prijedlog veličine uzorka prema najavljenoj količini radnog naloga (prema ISO 2859-1) ili prema drugim principima navedenim u planu kontrole.
  • Ispis kontrolne dokumentacije (nalog za prijemnu kontrolu procesa, mjerni list).
  • Unos rezultata mjerenja i automatski izračun primjerenosti uzorka po pojedinim karakteristikama i u cjelini.
  • Mogućnost ponovne kontrole onih operacija koje nisu bile adekvatne i za koje smo proveli korektivne mjere.
  • Mogućnost interne potvrde pojedine karakteristike ili cjelokupnog kontrolnog zadatka u slučaju da mjerenja nisu potpuno adekvatna (samo za to ovlašteni operateri).
  • Oslobađanje karantene ili deblokada knjiženja prijema iz proizvodnje u slučaju da je kontrolni nalog odgovarajući.
  • Podaci o troškovima i vremenu obavljenih mjerenja
  • Mogućnost ispisa potvrde o nesukladnosti
 • Međufazna kontrola:
  • Izrada međufaznih kontrolnih naloga izravno iz radnih naloga proizvodnje
  • Ispis kontrolne dokumentacije (kontrolni zadatak međufazne kontrole, mjerni list)
  • Unos rezultata mjerenja i automatski izračun primjerenosti procesa proizvodnje proizvoda prema svakoj operaciji/karakteristici (statističke kontrolne karte)
  • Grafički prikaz statističkih kontrolnih karata
  • Podaci o troškovima i vremenu obavljenih mjerenja
  • Mogućnost ispisa potvrde o izmjerenim mjerama i potvrde o nesukladnosti
 • Završna kontrola:
  • Izrada naloga za završni pregled izravno iz radnog naloga ili ručno
  • Automatska detekcija trajnog ili postupnog preskakanja završne kontrole (ako je tako navedeno za pojedine stavke kupcu ili proizvođaču)
  • Automatski prijedlog veličine uzorka prema ponuđenoj količini radnog naloga (prema ISO 2859-1)
  • Ispis kontrolne dokumentacije (završni kontrolni nalog, mjerni list)
  • Unos rezultata mjerenja i automatski izračun primjerenosti uzorka po pojedinim karakteristikama i u cjelini
  • Mogućnost unosa rezultata mjerenja putem serijskog broja proizvoda (sve karakteristike na jednom mjestu)
  • Mogućnost interne potvrde pojedine karakteristike ili cjelokupnog kontrolnog zadatka u slučaju da mjerenja nisu potpuno adekvatna (samo za to ovlašteni operateri)
  • Mogućnost izvođenja "čitanja"
  • Puštanje u karantenu ili prijenos iz karantenskog skladišta u skladište prikladnih (ili neprikladnih) artikala ovisno o primjerenosti/neadekvatnosti uzorka
  • Podaci o troškovima i vremenu obavljenih mjerenja
  • Mogućnost ispisa potvrde o nesukladnosti
 • Certifikacijski dokument:
  • Automatska izrada dokumenta za proizvod prema odabranom radnom nalogu proizvodnje
  • Mogućnost dodavanja vlastitih elemenata certifikata
  • Izrada nacrta dokumenta certifikata. Izdavanje certifikata s automatskim pohranjivanjem u sustav dokumenata eRegistrator
  • Mogućnost oblikovanja ispisa certifikata
  • Podržana opcija za više jezika

Standardne šifre

 • Popis mjernih uređaja s određivanjem praćenja umjeravanja (vrijeme ili broj mjerenja), podacima o zadnjem umjeravanju i planiranom sljedećem umjeravanju, lokaciji, uputama (sustav dokumenata eRegistrator) za rukovanje ili kalibraciju, dojava o potrebi kalibracije, praćenje i upravljanje kalibracijama, zamjenjivi mjerni uređaji, ...
 • Popis prostorija (laboratorija) u kojima se obavljaju mjerenja
 • Popis mjernih karakteristika (što se mjeri, kako se mjeri, gdje se mjeri, čime se mjeri)
 • Popis vrsta grešaka mjerenja (uzroci grešaka koje se unose prilikom unosa mjerenja vezanih uz kontrolne zadatke)
 • Popis planova kontrole, skup karakteristika koje određuju što se kontrolira prema određenom planu kontrole, određuju način uzorkovanja, razinu i vrstu kontrole, način određivanja veličine uzorka, % AQL (prihvatljiva razina kvalitete za različita obilježja važnosti), upute za provođenje mjerenja (također u vezi s dokumentnim sustavom eRegistrator), ...
 • Listom artikli-kontrola za svaku stavku utvrđuje se po kojem planu kontrole se provode mjerenja raznih vrsta (potvrda prvih uzoraka, ulazna kontrola, prihvaćanje procesa, međufazna kontrola, završna kontrola), utvrđuju se vrijednosti koje mjerenja pojedinih karakteristika moraju postići. Sve ovo može biti općenito ili ovisno o pojedinom dobavljaču (nabavni artikli) ili tehnološkom procesu (predmeti proizvodnje). Određivanje i upravljanje elementima certifikacijske isprave za svaku stavku proizvoda
 • Utvrđivanje potrebnih podataka (dokumenata) za omogućavanje naručivanja dobavljaču
 • Popis knjiga inspekcijskih naloga omogućuje praćenje više paralelnih inspekcijskih naloga različitih vrsta (potvrda prvih uzoraka, ulazna kontrola, prijem procesa, međufazna kontrola, završna kontrola). Knjige također imaju određene parametre prema kojima se mogu ponašati kontrolni zadaci pojedine knjige
 • Standardni tekstovi omogućuju unos raznih standardnih tekstova, koji se nalaze u zaglavlju ili podnožju kontrolnih naloga
 • AQL tablice (ISO 2859-1) slovnih oznaka i veličina uzoraka
 • Skup šifrarnika i postavki povezanih s procjenom dobavljača. Unos općih ocjena raznih vrsta prema pojedinom dobavljaču ili stavki prema pojedinom dobavljaču. Određivanje parametara ocjenjivanja (što i kako ulazi u ocjenu dobavljača). Određivanje formule ukupnog rezultata. Pretvorba postignutih bodova u ocjenu i određivanje granice prihvaćanja dobavljača. Postavke za dojavu potrebe za procjenom ili automatsko obavljanje procjena dobavljača
 • Pristup općem šifrarniku stranaka
 • Pristup općem šifrarniku artikala. Unutar popisa "artikli - stranke" također su navedeni određeni podaci vezani uz izvršenje ili kreiranje dolaznih kontrolnih naloga (kao što je postavljanje trajnog isključenja kreiranja kontrolnih naloga ili korak preskakanja, prikaz informacija o postignutoj ocjeni, o prikladnosti prvog uzorka,...).

Izvještaji

Standardna izvješća

 

 • Popis mjernih uređaja za umjeravanje ili s podacima o obavljenim umjeravanjima
 • Izvješća o odstupanju
 • Popis odobrenih dobavljača (dobavljači, artikli, dobavljači-artikli)
 • Analize (OLAP pivot tablice):
  • Analiza zadataka potvrde prvih uzoraka
  • Analize zadataka ulazne kontrole
  • Analize zadataka procesa prijema
  • Analize vrsta grešaka procesna prijema
  • Grafički prikaz kontrolnih grafikona tijekom međufazne kontrole
  • Analiza završnih kontrolnih zadataka
  • Analiza vrsta pogrešaka završne kontrole

 

Dodatna izvješća, s bilo kojim formatiranjem

 

 • Svi važni dokumenti ili izvješća mogu se slobodno postaviti ili oblikovati

Svaki izvještaj (ispis) moguće je pohraniti u bilo kojem formatu (npr. pdf, jpg, html,...) te poslati e-mailom

 

Mogući automatski postupci i pomoćni programi

 

 • Obavijest o kalibracijama - mogućnost postavljanja automatskih obavijesti (upozorenja) o potrebi kalibracije mjernih uređaja
 • Obavijest o procjeni dobavljača - mogućnost postavljanja automatske obavijesti (upozorenja) da je potrebno izvršiti procjenu dobavljača
 • Izvođenje evaluacije dobavljača - mogućnost postavljanja automatske izvedbe evaluacije dobavljača
 • Obavijest o neuvrštenim dobavljačima - mogućnost postavljanja obavijesti o dobavljačima koji nisu dosegli odgovarajuću ocjenu
 • Obavijest o materijalima bez dobavljača - mogućnost postavljanja obavijesti o nabavnim artiklima koji nisu imali isporuku tijekom razdoblja ocjenjivanja

Saop je rješenje tvrtke Seyfor