Novinarski kutak | Posao u SAOP-u Slovenščina  |  Srpski  |  English    

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1. Predmet Općih uvjeta
 
1.1 Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju odnose između trgovačkog društva Saop d.o.o. Puževa 13, 10020 Zagreb, OIB: 42584526821, (u daljnjem tekstu: Davatelja usluge), nositelja autorskog prava i izvornog koda programa te korisnika usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik)s kojima sklapaju Ugovore o poslovnoj suradnji (u daljnjem tekstu: Ugovor). Na sve međusobne odnose između Davatelja usluga i Korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odgovarajući propisi Republike Hrvatske i odredbe koje su strane ugovorile.

1.2 Potpisivanjem Ugovora, Korisnik prihvaća Opće uvjete Davatelja usluga. 

1.3 Davatelj usluge potvrđuje, prihvaća i slaže se da Korisnik ima pravo Usluge koristiti za potrebe vlastitog poslovanja kao i za pružanje usluga svojim klijentima.

1.4 U smislu ovih Općih uvjeta usluge Davatelja usluga, obuhvaćaju: prodaju licence, implementaciju licence, programske dorade i održavanje.

1.5 U slučaju nesuglasja ili različitog tumačenja, odredbe Ugovora imaju prednost pred odredbama Općih uvjeta.

1.6 Korisnik je suglasan da je upoznat sa inicijalnim sadržajem ponuđene usluge.

1.7 Davatelj usluge nije dužan vršiti dodatne integracije s vanjskim sustavima te nikakve dodatne prilagodbe na sustavu i programu, osim onih izričito navedenih u Ugovoru.

1.8 Davatelj usluge ne snosi nikakve troškove serverske okoline Korisnika ili pristupa u svrhu instalacije, implementacije i održavanja na udaljenom serveru Korisnika. Ako Korisnik ugovori instalaciju Licence na „Cloud“ okruženju, Davatelj usluge ne snosi nikakve troškove takve usluge kao ni pristupa na tu uslugu u svrhu instalacije, implementacije i održavanja. Sve eventualne troškove pristupa ili korištenja Korisnikove serverske okoline koji bi nastali Davatelju usluga, Korisnik je dužan podmiriti Davatelju usluge.

 
Članak 2. Način pružanja Usluga
 

2.1 Davatelj usluge može angažirati Podizvođače i/ili Projektnog menadžera za pružanje Usluge Korisniku te daje narudžbe Podizvođačima i/ili Projektnom menadžeru u svoje ime i za svoj račun.

2.2 U svakom slučaju Davatelj usluge je suglasan da mora osigurati neograničenu zaštitu povjerljivosti podataka Korisnika i u odnosu na Podizvođače i/ili Projektnog menadžera za vrijeme trajanja ugovora.

2.3 Davatelj usluge jamči te je jedini odgovoran Korisniku za kvalitetno i pravovremeno izvršavanje Usluga, s pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s pravilima struke i svim pozitivnim zakonskim propisima, te uz pridržavanje svih odredbi ovih Općih uvjeta i Ugovora. Ako Davatelj usluge angažira Podizvođače i/ili Projektnog menadžera, Davatelj usluge je i dalje isključivo odgovoran Korisniku za kvalitetno i pravovremeno izvršavanje Usluga, kao da se radi o izvršavanju Usluge od strane samog Davatelja usluge, osim u slučaju da je s podizvođačem sklopljen Ugovor o zajednici ponuditelja prema Korisniku. U tom slučaju Davatelj usluge i podizvođač su solidarno odgovorni za kvalitetno i pravovremeno izvršenje Usluga u razmjernom dijelu aktivnosti Davatelja usluge i Podizvođača.

2.4 Davatelj usluge je tijekom trajanja ugovornog odnosa, obvezan pravovremeno i bez odgađanja Korisniku najaviti sve eventualne promjene na Licenci i Uslugama.


Članak 3. Cijene i uvjeti plaćanja
 

3.1. Cijene usluga, mjesečnog korištenja i održavanja, odnosno naknade koje Davatelj usluge obračunava i naplaćuje, te uvjeti plaćanja i računa regulirani su odredbama Ugovora.

3.2. Računi iz stavka 3.1. ovog članka dospijevaju u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana primitka računa.


3.3 Ako Korisnik ne plati račun u cijelosti do dana dospijeća navedenog u računu, Davatelj usluge će mu dostaviti pisanu Opomenu za plaćanje računa te ostaviti naknadni rok od 8 (osam) dana za podmirenje dospjele obveze.

3.4 U slučaju da Korisnik kasni s plaćanjem naknade iz stavka 3.1. ovog članka, za razdoblje duže od 30 (trideset) kalendarskih dana od ugovorenog dospijeća iz stavka 3.3. ovog članka, Davatelj usluge ima pravo uskratiti podršku i održavanje kod pružanja Usluge ali uz nastavak izdavanja redovnih mjesečnih računa za uslugu do kraja ugovorenog roka pružanja usluge. Davatelj usluge je dužan obavijestiti Korisnika o razlogu uskrate podrške. Plaćanjem dospjelih obveza, Korisniku se ponovo omogućuje podrška.

3.5 Radovi u smislu dodatnog ili izvanrednog održavanja, ne pokrivenog Ugovorom, samo po posebnom pisanom zahtjevu Korisnika će se jednokratno naplatiti u skladu s Cjenikom usluga i to po utrošenim satima izvršenih usluga. U slučaju manjih zahtjeva Korisnika, dovoljna je potvrda ponude. Cijena mjesečnog korištenja i održavanja obuhvaća uslugu upravljanja i nadzora rada Licence, prilagodbu pozitivnim zakonskim propisima, jednom mjesečno novu verziju Licence i  
korisničku podršku prema Ugovoru.

3.6. Prigovori Korisnika na iznose pojedinog računa podnose se u pisanom obliku Službi za korisnike Davatelja usluge putem CRM-a u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana računajući od dana primitka računa čiji se iznos osporava. Davatelj usluge je dužan u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana pisano odgovoriti na prigovor, te ako je prigovor osnovan uskladiti već izdane račune i računovodstveno stanje, kao i vratiti moguće preplaćene iznose bez odgađanja.

3.7 Za kašnjenje u plaćanju, a tek protekom roka iz stavka 3.4. ovog članka, Davatelj usluge će obračunati Korisniku zateznu kamatu sukladno Zakonu o obveznim odnosima i drugim važećim propisima, no neće zaračunati Korisniku zateznu kamatu ako je računu prigovoreno u cijelosti ili djelomično sve dok Ugovorne strane sporazumno ne razriješe plaćanje u vezi računa kojem je prigovoreno.


Članak 4. Isporuka, instalacija, implementacija, prelazak rizika slučajne propasti i oštećenja, preuzimanje usluge
 

4.1 Rok za isporuku Usluga definiran Ugovorom može se iznimno i u pisanoj suglasnosti s Korisnikom produžiti ako Davatelj usluge nije bio u stanju isporučiti, instalirati, integrirati, educirati ili drugim uvjetima osigurati neometani rad s Licencom, a koji su u obvezi Korisnika i/ili Davatelja usluge.

4.2 Ako se nakon završetka implementacije pokaže da su procijenjeni troškovi bili previsoki ili preniski u odnosu na moguće eventualne dorade na Licenci tijekom implementacije, Ugovorne strane mogu dogovoriti nadoknadu ili povrat sredstava temeljem ovjerenog aneksa Ugovora.
Iznos putnih troškova i troškova smještaja koje će u suglasnosti s Korisnikom učiniti radnici Davatelja usluge radi obavljanja poslova implementacije, nisu uključeni u ponudu i obračunavaju se naknadno prema Cjeniku usluga.

4.3 Ovlaštene osobe od strane Davatelja usluge i ovlaštene osobe Korisnika će po isporuci Licence i završetku implementacije ovjeriti Zapisnik o primopredaji. Zapisnik o primopredaji se potpisuje za instalaciju Licence i za završenu implementaciju.
Za edukaciju se potpisuje dodatan zapisnik o edukaciji ključnih Korisnika. Uočena odstupanja, a koja po sadržaju ne sprečavaju osnovno korištenje Licence za svrhu Ugovora, ne mogu utjecati na odgodu potpisa Primopredajnog zapisnika i plaćanja obveza Korisnika prema Davatelju usluge, s napomenom da su uočena odstupanja navedena u Zapisniku o primopredaji s rokom otklanjanja istih. Datum potpisa Zapisnika o primopredaji Licence smatra se danom instalacije Licence.

4.4 Ako Korisnik ne potpiše primljeni Zapisnik o primopredaji u roku od 3 (tri) dana, a na isti nema prigovora ili započne s komercijalnim korištenjem Licence prije potpisa Zapisnika, smatrat će se da nema odstupanja i primjedbi na izvršene usluge te se Zapisnik o primopredaji smatra važećim.

4.5 Sve nedostatke (programske greške - bugove) koji bi se mogli pojaviti nakon uspješne isporuke i implementacije Licence, te ovjere Zapisnika o primopredaji, Davatelj usluge će otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 
Članak 5. Obveze i odgovornosti Davatelja usluge
 

5.1 Davatelj je obvezan Korisniku osigurati neograničen pristup Licenci na serverskim poslužiteljima Korisnika u funkciji sukladno sklopljenom Ugovoru, osim u slučaju redovnog i izvanrednog održavanja na zahtjev Korisnika. Licenca je po svom obliku programsko rješenje koje se pokreće na Korisnikovim serverskim poslužiteljima ili na „Cloud“ platformi. 5.2              
Davatelj usluge je obvezan bez naknade izvršiti minimalno 1 (jednu) inicijalnu edukaciju ključnih Korisnika u svrhu osposobljavanja istih za samostalno korištenje Licence. Ugovorne strane mogu dogovoriti mjesto, vrijeme i naknade za svaku daljnju edukaciju. Edukacija se potvrđuje Zapisnikom o održanoj edukaciji.

5.3 Davatelj usluge pridržava pravo izmjene ili nadopune Licence novom. Davatelj usluge sve izmjene ili nadopune Licence daje na znanje Korisniku pisanim putem i to na adresu elektroničke pošte. Pri tome sigurnost podataka mora biti najmanje jednako dobra ili veća od one koja je bila prije izmjene ili nadopune Licence.

5.4 Davatelj usluge stavlja na raspolaganje novu verziju Licence jednom mjesečno, a moguće su i pod-verzije tj. popravci glavnih verzija zbog ispravaka funkcionalnih grešaka te dodavanja novih funkcionalnosti. Davatelj usluga nije u obvezi ažurirati novu verziju Licence za Korisnika, dok Korisnik može ali ne mora sam ažurirati novu verziju Licence.

5.5 Davatelj usluge će stručno, pravilno, savjesno, kvalitetno te u skladu s važećim propisima, obavljati usluge instalacije i uvođenja ključnih Korisnika u rad s Licencom.

5.6 Davatelj usluge je dužan u svrhu izvršenja obveza iz prethodnog stavka ovog članka osigurati stručno osoblje, a sve u cilju kvalitetne provedbe implementacije Licence te njezinog korištenja.

5.7 Davatelj usluge može osigurati dežurstvo i podršku izvan radnog vremena, uz uvjet da Korisnikov zahtjev za ovom uslugom uputi pisanim putem najmanje 10 (deset) radnih dana prije nego je potrebno osigurati dežurstvo, pri čemu se usluga dežurstva i podrške izvan radnog vremena naplaćuje sukladno Cjeniku usluga.

5.8 Davatelj usluge je dužan ažurirati i održavati Licencu sukladno zakonskim propisima.
 

Članak 6. Obveze i odgovornosti Korisnika
 

6.1 Korisnik je dužan osigurati i pripremiti tehničke preduvjete za instalaciju Licence na vlastitoj ili „Cloud“ infrastrukturi (oprema i licence), prema naputcima Davatelja usluge, u svrhu lakše i brže instalacije i implementacije, kao i kasnijeg održavanja. Korisnik je obvezan osigurati neometan i stalan pristup svojim poslužiteljima i Licenci Davatelja usluge radi administriranja i održavanja te opcionalno jednu instancu servera kao testno okruženje s istim mogućnostima i pristupom kao produkcijskoj Licenci. Davatelj usluge ovime se obvezuje pristupiti potpisu dokumentacije koju će radi osiguravanja pristupa svojim poslužiteljima dostaviti Korisnik.

6.2 Korisnik je dužan omogućiti uvođenje i edukaciju svojih ključnih Korisnika za rad s Licencom i s punom pažnjom i angažiranošću istih.

6.3 Korisnik je dužan Licencu koristiti isključivo za svoje potrebe, odnosno za potrebe pružanja usluga svojim klijentima, te neće prodati, posuditi, iznajmiti ili na neki drugi način otuđiti Licencu.

6.4 Korisnik preuzima obvezu financiranja održavanja cjelokupne Licence i svih zavisnih troškova prema važećem Cjeniku usluga i Ugovoru.

6.5 Korisnik je odgovoran za zaštitu i pravilnost podataka koje dobiva od svojih Klijenata i koje sam Korisnik unosi u Licencu.

6.6 Korisnik je dužan pismeno i redovito izvještavati Davatelja usluge o svim promjenama i novonastalim situacijama koje bi mogle utjecati na izvršenje ovog Ugovora, putem CRM aplikacije.

6.7 Korisnik je dužan dozvoliti Davatelju usluge za trajanja ovog Ugovora spominjati Usluge iz ovog Ugovora kao referentni posao u svojim komunikacijama prema drugim korisnicima i javnosti.

6.8 Korištenje Licence koja je predmet ovog Ugovora Korisnik ne smije upotrebljavati za aktivnosti koje su zakonom zabranjene.

6.9 Korisnik je odgovoran za čuvanje vlastitih individualnih podataka, na najbolji mogući način (izradu sigurnosne kopije podataka). Davatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak podataka na poslužiteljima.

6.10 Korisnik je obvezan sve zahtjeve, prijedloge, smetnje i probleme na Licenci prijaviti Davatelju usluga putem CRM aplikacije, dok sve ostale zahtjeve Korisnika primljene drugim putem Davatelj Usluge nije dužan uzeti u obzir. Otklanjanje smetnji i kvarova na Licenci, Davatelj usluge će vršiti na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Korisnika, ako su isti došli preko CRM aplikacije Davatelja usluge i na način koji će minimalno ometati korištenje Usluge od strane Korisnika.


Članak 7. Osiguravanje funkcionalnosti Usluge
 

7.1 Davatelj usluge će poduzeti najveće napore da u okviru svojih tehnoloških mogućnosti i temeljem zahtjeva Korisnika osigura integritet i kontinuitet korištenja Licence, te će poduzeti za to potrebne aktivnosti na način i u roku definiranim Općim uvjetima. Puna funkcionalnost korištenja Licence odnosi se isključivo na Usluge koji su predmet Općih uvjeta i Ugovora, a ne i na elektroničke, računalne i programske usluge drugih pružatelja ili dobavljača.

7.2 Otklanjanje smetnji na lokaciji Korisnika, troškove izlazaka na teren i popravaka smetnji i kvarova koji su isključivo posljedica nesavjesnog korištenja Licence ili smetnje za koje se ustanovi da su nastale isključivom krivnjom Korisnika, Korisnik će podmiriti po primitku računa Pružatelja u roku od 30 (trideset) dana od datuma primitka računa.

7.3 Otklon smetnji kod korištenja Licence obavlja isključivo Davatelj usluge ili Administrator Korisnika.

7.4 Korisnik se obvezuje da neće neovlašteno rukovati, oštećivati niti na bilo koji način mijenjati Licencu. U slučaju da se Korisnik ne pridržava prethodno navedenih obveza, Davatelj usluge ne može jamčiti punu funkcionalnost korištenja Licence, te vezano za to ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno nastale štete Korisniku.

7.5 Ukoliko za vrijeme trajanja ovog Ugovora Korisnik na bilo koji način naruši Sistemske zahtjeve sustava, opisane u stavku 7.6. ovog članka, Davatelj usluge ne jamči nivo pružanja Usluge definiran ovim Općim uvjetima i Ugovorom i Korisnik je o istome dužan bez odgode obavijestiti Davatelja usluge putem CRM aplikacije.

7.6. Sistemski zahtjevi sustava su:

Samostalna radna stanica

iCenter je ERP sustav koji osigurava kompletnu kontrolu svih poslovnih procesa u poduzeću. U ovom primjeru Saop iCenter je instaliran na samostalnu radnu stanicu a za spremanje podataka koristi besplatnu verziju poslužitelja podataka (Microsoft SQL  Server Express Edition).
Hardverski zahtjevi prilagođeni su zahtjevima poslužitelja podataka Microsoft SQL. Odziv u velikoj mjeri ovisi od hardverske i softverske opreme.
Pri planiranju informacijskog sustava obavezno planirajte:  

 • vanjski disk za izradu rezervnih kopija baze podataka
 • antivirusnu & spyware zaštitu
 • automatsku nadogradnju operativnog sustava
 • sustav za neprekidno napajanje (UPS)

Hardware oprema:

 • procesor 
 • Intel® i3 ili snažniji
 • memorija 8 GB
 • 15 GB slobodnog prostora na disku
 • rezolucija ekrana 1024 x 768
 • mrežna kartica 1Gbps
 • sustav za izradu sigurnosnih kopija
 • sustav neprekidnog napajanja – UPS

Operacijski sustavi: 

 • Windows 8 (ALL versions)
 • Windows 8.1 (ALL versions)
 • Windows 10 (ALL versions)
*Podrška za operacijske sustave ovisi o životnom ciklusu podrške proizvođača operacijskog sustava.

Poslužitelji podataka:

 • Microsoft SQL  Server 2012 Express Edition
 • Microsoft SQL  Server 2014 Express Edition
 • Microsoft SQL  Server 2016 Express Edition
 • Microsoft SQL  Server 2017 Express Edition

Server u manjoj mreži (radna grupa računala)

iCenter je ERP sustav koji osigurava kompletnu kontrolu svih poslovnih procesa u poduzeću. U ovom primjeru Saop iCenter je instaliran na server u manjoj mreži odnosno radnoj grupi računala. Za spremanje podataka koristi besplatnu verziju poslužitelja podataka (Microsoft SQL  Server Express). Takav sustav vrijedi u mreži do 5 istovremenih korisnika Saop programa.

Hardverski zahtjevi prilagođeni su zahtjevima poslužitelja podataka Microsoft SQL. Odziv u velikoj mjeri ovisi od hardverske i softverske opreme.
Savjetujemo korištenje brže lokalne mreže (1Gbps ili više). Značajan utjecaj ima i kvaliteta kablova.


Pri planiranju informacijskog sustava obavezno planirajte:

 • vanjski disk za izradu rezervnih kopija baze podataka
 • antivirusnu & spyware zaštitu (za kompletnu mrežu)
 • automatsku nadogradnju operativnog sustava
 • sustav za neprekidno napajanje (UPS)

Hardware oprema:

 • procesor  Intel® i7 ili snažniji *1
 • memorija 16 GB
 • 20 GB slobodnog prostora na disku
 • rezolucija ekrana 1024 x 768
 • mrežna kartica 1Gbps
 • brzi disk (SSD, RAID) *2
 • sustav za izradu sigurnosnih kopija
 • sustav neprekidnog napajanja – UPS

*1 - snaga procesora se određuje na osnovu predviđene procjene opterećenja
*2 – u primjeru većih baza, odnosno više baza, savjetujemo da se za dio s podacima koriste odvojeni fizički diskoviOperacijski sustavi:

 • Windows 8 *2
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008 R2 *3
 • Windows Server 2012 *3
 • Windows Server 2012R2 *3
 • Windows Server 2016 *3

*1 - važi za Professional, Enterprise i Ultimate izdanje
*2 - važi za Professional i Enterprise izdanje
*3 – sva izdanja
*Podrška za operacijske sustave ovisi o životnom ciklusu podrške proizvođača operacijskog sustava
.


Poslužitelji podataka:

 • Microsoft SQL  Server 2012 Express
 • Microsoft SQL  Server 2014 Express
 • Microsoft SQL  Server 2016 Express
 • Microsoft SQL  Server 2017 Express
 
Server u većoj mreži

iCenter je ERP sustav koji osigurava kompletnu kontrolu svih poslovnih procesa u poduzeću. U ovom primjeru Saop iCenter je instaliran na server u većoj mreži (više od 5 korisnika). Za spremanje podataka koristi licenciranu verziju poslužitelja podataka Microsoft SQL  Server 2012 ili noviju.

Za informacije o hardverskoj i softverskoj opremi potrebno se obratiti Saop tehničkoj službi.

 
Radna stanica (klijent na mreži)

iCenter je ERP sustav koji osigurava kompletnu kontrolu svih poslovnih procesa u poduzeću. Radne stanice odnosno klijente koristimo za 
priključivanje korisnika u mrežu, gdje pokrećemo aplikacije na Microsoft SQL  serveru.

Odziv programa zavisi od brzine i sigurnosti mreže, opterećenja servera i podešavanja 
programa za zaštitu od virusa.
Savjetujemo korištenje brze lokalne mreže (1Gbps ili više). Značajan utjecaj ima i kvaliteta kablova.

Pri planiranju informacijskog sustava obavezno planirajte:

 • antivirusnu & spyware zaštitu (za kompletnu mrežu)
 • automatsku nadogradnju operativnog sustava (za kompletnu mrežu)


Hardware oprema:

 • procesor Intel® i3 ili snažniji
 • memorija 4 GB
 • 4 GB slobodnog prostora na disku
 • rezolucija ekrana 1024 x 768
 • mrežna kartica 1Gbps


Operacijski sustavi:

 • Windows 8 (ALL versions)
 • Windows 8.1 (ALL versions)
 • Windows 10 (ALL versions)
*Podrška za operacijske sustave ovisi o životnom ciklusu podrške proizvođača operacijskog sustava.

Pisači

Ne preporučujemo korištenje matričnih pisača, s izuzetkom aplikacija koje su specijalno rađene za njihovo optimalno korištenje. Za pisanje računa na blagajni preporučujemo korištenje: STAR, POSIFLEX, EPSON, PARTNER, RONGTA.


Optički čitači (scanners)

Za direktno skeniranje u Saop iCenter podržani su optički čitači koji rade na TWAIN tehnologiji. U mrežnom okruženju direktno skeniranje moguće je korištenjem mrežnog TWAIN drivera.

Prikazivač cijene


Preporučujemo sljedeće marke: EPSON, POSIFLEX, PARTNER, STAR.
Preporučujemo spajanje na COM port. U slučaju da se spajanje vrši putem USB priključka, preporučujemo da podržava virtualni COM port. Za više informacija kontaktirajte tehničku podršku Saop.

Čitači bar koda

Preporučujemo korištenje čitača koji simuliraju tastaturu. Starije verzije su sa Y-kablom na PS/2, novije na USB.

Ručni terminali

Saop iCenter vrši komunikaciju sa ručnim terminalom preko izvoza i uvoza datoteka. Struktura datoteka može biti sa fiksnom dužinom polja ili razdvojeno sa odvajanjima.

Preporučujemo modele:

 • Denso
 • Symbol
 • druge slične sa korištenjem odgovarajuće programske opreme, u odnosu na namjenu ručnog terminala
Saop iCenter omogućava lakši unos putem korištenja ručnih terminala za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara, inventure u trgovinskim programima kao i unose artikala na računima, prijemima, izdavanjima, otpremnim nalozima i gotovinskoj prodaji.


Zaslon na dodir (modul Maloprodaja)

U modulu Maloprodaja – gotovinska prodaja moguće je uključiti brze gumbe s kojima se može koristiti zaslon na dodir.
Preporučena veličina zaslona na dodir: 15“ (inches)


Saop API web sučelje

Saop API web sučelje izvršava se na poslužitelju Microsoft IIS (Internet Information Services). Za izvršavanje Saop API web sučelja potrebno je imati instaliran Microsoft.NET Framework 4.6.1 . Ova komponenta je podržana operacijskim sustavima Windows 7 i novijim OS te Windows Server2008R2 i novijim OS.

Za snimku stanja programske i hardware opreme za instalaciju Saop API web sučelja potrebno je kontaktirati Saop tehničku podršku.


Članak 8. Prijava i otklanjanje smetnji
 

8.1. Podrška za Licencu vrši se od strane certificiranih konzultanata za sva poslovna područja prema uvjetima iz Ugovora. Podrška je isključivo dostupna preko web sustava za slanje zahtjeva za pomoć – CRM aplikacija. Radno vrijeme Davatelja usluge je svaki radni dan od 08:00 – 16:00, osim u slučaju ugovaranja dodatnog dežurstva kako je navedeno u članku 5.8.

a) Način prijave i kategorizacija pogreške

Informacija o pogrešci koju Korisnik prijavi Davatelju usluge putem CRM aplikacije, treba sadržavati sljedeće podatke:

 • Detaljan opis uočene pogreške,
 • Prioritet pogreške sukladno sljedećim definicijama ozbiljnosti:

- Kritična pogreška - pogreška zbog koje Korisnik ne može koristiti funkcionalnosti Licence te poslovati u skladu sa zakonskim obavezama i odredbama.

- Visoka pogreška - pogreška zbog koje Korisnik može koristiti funkcionalnosti Licence, ali je dostupnost i obrada podataka unutar Licence ograničena.

- Manja pogreška - pogreška zbog koje Korisnik može koristiti funkcionalnosti Licence, ali ne u potpunosti. 

Davatelj usluge se obvezuje se da će nakon završene analize prijavljene greške , Korisniku povratno odgovoriti putem CRM aplikacije s opisom rješenja problema uključujući privremene i konačne mjere.

b) Vrijeme odziva i vrijeme popravka

Vrijeme odziva počinje teći od trenutka primitka prijave o pogrešci preko CRM aplikacije i traje do trenutka kada je Davatelj usluge obavijestio Korisnika da je zaprimio prijavu i započeo s rješavanjem pogreške.

Vrijeme popravka počinje teći od trenutka kada je Davatelj usluge zaprimio prijavu i traje do trenutka kada je pogreška riješena ili do trenutka kada je uspostavljeno privremeno zamjensko rješenje koje u omogućava rad Licence.

U slučaju prijave Kritične pogreške, vrijeme odziva i vrijeme popravka ovise o Radnom vremenu Davatelja usluge (ne računaju se vikendi i blagdani).

Vremena odziva i popravka Davatelja usluge, ovisno o kategorijama prijavljenih pogrešaka su:

Vrsta pogreške                Vrijeme odziva za prijave             Vrijeme popravka
Kritična pogreška            4 sata                                             48 sati
Visoka pogreška              8 sati                                              4 dana
Manja pogreška               5 dana                                            90 dana

 
Članak 9. Jamstva i odgovornost za pravne nedostatke
 

9.1 Davatelj usluge potvrđuje i jamči da je isključivi i jedini vlasnik računalnog programa i idejnog rješenja izrađenog za potrebe Korisnika – Licence, te mu pripadaju sva autorska prava nad istima.

9.2 Davatelj usluge potvrđuje i jamči, da kao jedini i neograničeni imatelj prava autorskog vlasništva nad Licencom iz prethodnog stavka ovog članka, ima puno ovlaštenje i pravo sklopiti ovaj Ugovor te ispuniti sve obveze koje iz njega proizlaze.

9.3 U slučaju da u trenutku sklapanja Ugovora postoje sporovi ili se vode sudski postupci s trećim osobama koji su na bilo koji način vezani uz autorska prava i prava iskorištavanja računalnog programa iz stavka 10.1. ovog članka, Davatelj usluge se obvezuje čuvati sva prava ustupljena Korisniku po Ugovoru, od svih mogućih zahtjeva trećih osoba. Pod trećim osobama smatraju se sve osobe koje su različite od Ugovornih strana.

9.4 U slučaju da se tijekom ugovornog razdoblja podigne zahtjev ili se pokrene sudski postupak zbog kršenja prava navedenih u prethodnom stavku ovog članka ili postoji prijetnja istima prema opravdanim očekivanjima Davatelja usluge, Davatelj usluge je obvezan o svom trošku poduzeti sve potrebne mjere da se dokine ili izbjegne kršenje ili navodno kršenje tih prava u daljnjem pružanju Usluge. To se posebno može učiniti izmjenom ili zamjenom pojedinačne Usluge ili nabavom dozvole koja omogućava korištenje prava koja su prekršena ili za koje se sumnja da se krše.

9.5 Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je mjesto izvršenja popravka limitirano na teritorij Republike Hrvatske. Ako se poslužitelj Korisnika nalazi izvan teritorija Republike Hrvatske, popravak će se obavljati isključivo udaljenim pristupom poslužitelju ili prema drugačijem sporazumu Ugovornih strana.


Članak 10. Odgovornost za štetu
 

10.1 Davatelj usluge ne jamči niti snosi odgovornost za korištenje Licence u slučajevima kad ista ovisi o pružanju onih usluga koje nisu pod kontrolom Davatelja usluge (Serverska oprema, pristup serveru, električna energija, unos podataka i sl.).

10.2 Davatelj usluge ne odgovara za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu Korisniku.

10.3 Davatelj usluge ne odgovara za poteškoće pristupa i korištenja Licence uzrokovane greškom Internet/Intranet poslužitelja s korisničke strane ili računala Korisnika ili problemom uzrokovanim Korisnikovim priključkom na Internet/Intranet. Odgovornost za kontinuirani rad i korištenje Licence i serverske infrastrukture na kojoj je instalirana Licenca, te dostupnost same Licence u Internetu/Intranetu je isključivo na strani Korisnika.

10.4 Davatelj usluge odgovara Korisniku za štetu koja nastane Korisniku uslijed prekida rada ili ograničenja rada Licence, za koje je odgovoran Davatelj usluge, a koja se ograničava isključivo na troškove naknade korištenja Licence. Davatelj usluge neće odgovarati za bilo kakve indirektne štete ili zavisne troškove koje bi Korisnik imao zbog nekorištenja sustava za vrijeme prekida rada sustava. Davatelj usluge će u takvom slučaju Korisniku mjesečni račun umanjiti razmjerno trajanju prekida ili trajanju ograničenja u radu Licence, u maksimalnoj vrijednosti 50% iznosa mjesečnog održavanja.

10.5 Davatelj usluge ne garantira za podatke koje od svojih klijenata Korisnik dobiva i koje sam Korisnik unosi u Licencu, a koji bi se eventualno mogli koristiti kao dokazni materijal u parničnim ili dokaznim postupcima bilo koje vrste koje bi vodio Korisnik protiv treće osobe ili u postupcima koji bi se vodili protiv Korisnika.

10.6 Davatelj usluge se odriče od odgovornosti u uvjetima u kojima sustav Davatelja usluge ne može pravilno interpretirati podatke, koji nisu greške nego koje izlaze iz dodatnih zahtjeva Klijenta ili treće strane ili posljedica promjene prirode ili strukture podataka, o kojima Davatelj usluge nije imao informaciju u vrijeme sklapanja ugovora.


Članak 11. Podaci o Korisniku
 

11.1 Korisnik je suglasan s prikupljanjem i obradom osobnih podataka Korisnika i njegovih klijenata koji su navedeni u Ugovoru i pripadajućim prilozima Ugovora, u zakonom dopuštene svrhe za koje nije potrebno zasebno odobrenje Korisnika te u svrhu korištenja, obračunavanja i naplate Licence.

11.2 Korisnik je dužan obavijestiti Davatelja usluge o svim promjenama osobnih i identifikacijskih podataka koji su navedeni u Ugovoru, o otvaranju stečajnog, predstečajnog i likvidacijskog postupka, na bilo koji prikladan način, u najkraćem roku nakon nastanka promjene. Ako Korisnik ne obavijesti Davatelja usluge o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka na gore navedeni način te ako zbog tog propusta, računi, opomene i ostala pisma ne mogu biti dostavljena Korisniku, smatrat će se da je dostava temeljem postojećih podataka uredno izvršena.


Članak 12. Trajanje i raskid Ugovora
 

12.1 Korisnik ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor pisanim putem s otkaznim rokom od 30 (trideset) dana računajući od dana kada je Davatelj usluge zaprimio pisanu Izjavu o otkazu. Izjava se upućuje Davatelju usluge putem e-mail adrese navedene u Ugovoru pod Prilogom-Kontakt osobe.

12.2 Davatelj usluge ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor pisanim putem s otkaznim rokom od 30 (trideset) dana računajući od dana kada je Korisnik zaprimio pisanu Izjavu o otkazu. Izjava se upućuje Korisniku putem e-mail adrese navedene u Ugovoru u Prilogu-Kontakt osobe.

12.3 Ako je otkaz upućen od strane Korisnika, Davatelj usluge je u obvezi izvršavati sve preuzete obveze do dana isteka otkaznog roka, dok je Korisnik u obvezi podmiriti ukupni ugovoreni iznos za Licencu i implementaciju, osim prema drugačijem sporazumu Ugovornih strana. Za održavanje Licence Korisnik plaća samo ugovorenu cijenu do isteka otkaznog roka.

12.4 Ako je otkaz upućen od strane Davatelja usluge, isti je dužan do dana isteka otkaznog roka obavljati Usluge temeljem ovog Ugovora, osigurati punu podršku i funkcionalnost Licence te pri tome ostvaruje razmjernu naknadu u iznosu koji odgovara ukupnom ugovorenom iznosu za Licencu, implementaciju i održavanje.

12.5 Ovaj Ugovor može se raskinuti i sporazumom o raskidu Ugovora Korisnika i Davatelja usluge, u svim slučajevima koje Ugovorne strane suglasno utvrde opravdanim.
Sporazum o raskidu ovog Ugovora mora biti sastavljen u pisanom obliku.
U slučaju sporazuma o raskidu Ugovora, Ugovorne strane će izvršavati obveze po ovome Ugovoru do datuma utvrđenog sporazumom Ugovornih strana.

12.6 Nakon raskida ili isteka ovog Ugovora, Korisnik stječe trajno, vremenski i prostorno neograničeno pravo korištenja Licence.


Članak 13. Viša sila
 

13.1 Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje od njihovih obveza navedenih u Općim uvjetima i Ugovoru, kad je nemogućnost uzrokovana događajem više sile, uključujući elementarne vremenske i prirodne nepogode (zemljotrese, poplave, tajfune ili epidemije) odnosno događaje definiranom kao svaki objektivno neotklonjiv i nepredvidiv događaj izvan kontrole Ugovornih strana i nezavisan od njihove volje, koji se ne može predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koji direktno utječe na izvršenje obveza Ugovornih strana.

13.2 U slučaju događaja više sile, pogođena Ugovorna strana će uložiti sve svoje razumne napore kako bi umanjila nastanak štete za drugu Ugovornu stranu te će poduzeti sve razumne mjere kako bi se Ugovor nastavio ispunjavati u što kraćem roku.

13.3 U slučaju da događaj više sile spriječi izvršenje ugovornih obveza, i da taj dio ne utječe na ostvarenje Ugovora u cjelini, pogođena Ugovorna strana će nastaviti izvršavati svoje obveze u dijelu koji nije pogođen događajem više sile.

13.4 Ugovorna strana koja je pogođena događajem više sile, mora odmah po saznanju događaja, a najkasnije u roku od 24 (dvadesetičetiri) sata, pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu i navesti koje od svojih obveza je spriječena obaviti zbog događaja više sile te mora dati procjenu o vremenskom periodu tijekom kojega smatra da će biti spriječena izvršavati navedene obveze.

13.5 U svakom slučaju, ako nemogućnost ispunjenja obveza iz ovog Ugovora, zbog događaja više sile traje, duže od 30 (trideset) dana, svaka Ugovorna strana pridržava pravo raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom, o čemu će u pisanom obliku obavijestiti drugu Ugovornu stranu. U slučaju da se ugovorni odnos uslijed događaja više sile, Ugovorne strane ovdje izjavljuju kako se odriču međusobno potraživati ikakvu štetu ili naplatu naknada temeljem ovog Ugovora radi takvog raskida Ugovora, osim onih šteta koje su nastale prije nastupa više sile, tj. u odnosu na koje je događaj više sile bez utjecaja.


Članak 14. Tajnost podataka
 

14.1 Sve informacije i podaci koje će jedna Ugovorna strana učiniti dostupnima drugoj Ugovornoj strani u svrhu izvršavanja obveza iz ovog Ugovora, pisano ili usmeno u bilo kojem formatu ili mediju, smatraju se tajnim podacima. Tajni podaci se mogu koristiti isključivo skladu s predmetom ovog Ugovora iz članka 1., a u svim drugim slučajevima potreban je prethodni izričiti pisani pristanak druge Ugovorne strane.

14.2 Niti jedna Ugovorna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje podataka koji sukladno ovom Ugovoru predstavljaju tajne podatke, a koji već jesu ili postanu poznati javnosti, osim putem povrede ovog Ugovora.    
Nije dozvoljeno nikakvo odavanje bilo kakvih Tajnih podataka ili traženje istih od strane bilo koje ugovorne strane ili u ime bilo koje strane bez ranije pisane suglasnosti druge ugovorne strane, osim ako takvo odavanje zahtjeva bilo koji primjenjivi zakon, pravilnik ili bilo koje sudsko, državno, nadzorno ili regulatorno tijelo kojem je podložna ta strana, pod uvjetom da će svaka strana prvo, u mjeri u kojoj to razumno izvedivo i dopušteno takvim zakonom, pravilnikom ili sudskim, državnim, nadzornim ili regulatornim tijelom, savjetovati se s drugom stranom s obzirom na predloženi oblik, trenutak, prirodu i svrhu odavanja

14.3 Ugovorna strana koja prekrši obvezu čuvanja tajnosti podataka iz ovog članka bit će odgovorna za svaku štetu, bez ikakvih ograničenja, koja je nastala za drugu Ugovornu stranu kao posljedica povrede obveza čuvanja tajnosti podataka.

14.4 Ugovorne strane su obvezne djelovati u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima vezanim uz zaštitu podataka i u tu svrhu putem ugovora o radu, internih propisa ili na bilo koji drugi pravno prihvatljiv način, obvezati svoje zaposlenike, suradnike i pomoćnike na povjerljivost podataka i informacija koji se smatraju Tajnim podacima. Štoviše, svaka Ugovorna strana dužna je pri zaštiti Tajnih podataka primijeniti najmanje isti stupanj zaštite i pažnje kojim štiti Vlastite povjerljive podatke.


Članak 15. Rješavanje sporova
 

15.1 Svi sporovi koji proizlaze ugovornog odnosa stranaka, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, Ugovorne strane će prvenstveno pokušati riješiti mirnim putem i sporazumno u roku od 30 (trideset) dana. U suprotnom, Ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.


Članak 16. Završne odredbe
 

16.1 U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Davatelj usluga mora izvijestiti Krajnje korisnike na način sukladno stavku 16.1. ovog članka o predloženim izmjenama i dopunama i njihovu pravu na raskid Ugovora, u skladu s ovim Općim uvjetima.

16.2 Davatelj usluga može primijeniti izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na postojeće Korisnike najranije nakon 30 (trideset) dana od dana njihove objave.

16.3 U slučaju izmjene ovih Općih uvjeta, koja je za Krajnjeg korisnika nepovoljnija u odnosu na važeći Ugovor, Krajnji korisnik ima pravo raskinuti Ugovor bez naknade, osim u slučaju ako su te izmjene posljedica regulatornih obveza.

 
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 01. siječnja 2020. godine.