MENU Zatvoriti

Opći uvjeti korištenja poslovnog programa Saop

Članak 1. – OPĆI UVJETI
 
(1) Ovi opći uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: uvjeti) određuju uvjete korištenja softvera Saop (u daljnjem tekstu: softver) koji na temelju Ugovora o korištenju softvera Saop (u daljnjem tekstu: ugovor) određuje tvrtka Seyfor Hrvatska d.o.o., Zagreb, Puževa ulica 13, OIB: 42584526821 (u daljnjem tekstu: davatelj licence, obrađivač) te prava i obveze stjecatelja licence kao korisnika i davatelja licence na temelju navedenog ugovora.
 
(2) U slučaju da je pojedina odredba u ugovoru uređena drukčije nego u ovim uvjetima, vrijede odredbe navedene u ugovoru.
 
Poglavlje 1: Softver
Članak 2. – DEFINICIJE POJMOVA
 
(1) Izrazi korišteni u ovim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Stjecatelj licence pravna je osoba na koju je preneseno pravo na korištenje softvera.
 
Korisnik je fizička osoba koja kod stjecatelja licence neposredno koristi licencu i za nju vrijede obveze iz ugovora i ovih uvjeta, uključujući obvezu zaštite povjerljivosti podataka.

Ponuda predstavlja dokument koji priprema davatelj licence i potvrđuje stjecatelj licence i sadrži podatke o naručenim softverskim modulima, broju licenci, iznosu naknade za licence, iznosu za održavanje i/ili najam, eventualnim uslugama i cijeni usluga, uvjetima plaćanja i ostalim eventualnim dogovorima povezanim s korištenjem softvera i sastavni je dio ugovora. Ponuda se smatra potvrđenom ukoliko se pismeno ili elektronički ovjeri.  

Licenca predstavlja neisključivo (neekskluzivno) i neprenosivo pravo na korištenje softvera koje određuje ponuda.  
 
Usluge održavanja, u slučaju i kupnje i najma softvera, za stjecatelja licence koji ima sklopljen ugovor o održavanju softvera, obuhvaćaju sljedeće usluge: (i) online pomoć korisnicima putem CRM korisničkog portala u dogovorenom opsegu, povezana s radom na softveru;(ii) otklanjanje grešaka; (iii) ažuriranje softvera u skladu s izmjenama zakona i (iv) omogućavanje instalacije novih standardnih verzija za vrijeme trajanja ugovora. Usklađivanje programskog rješenja s izmjenom zakona podrazumijeva izmjenu jedne ili više postojećih funkcija softvera u skladu s izmjenom zakona. Ako izmjena zakona uvodi, odnosno zahtijeva novu funkcionalnost, odnosno rješenje koje softver ne sadrži na dan objave ove izmjene zakona, eventualno usklađivanje softvera s takvom izmjenom zakona nije uključeno u usluge održavanja, a o njemu se ugovorne strane mogu dogovoriti posebno.

Usklađivanje softvera s izmjenom zakona podrazumijeva izmjenu jedne ili više postojećih funkcija softvera u skladu s izmjenom zakona. Ako izmjena zakona uvodi, odnosno zahtijeva novu funkcionalnost, odnosno rješenje koje softver ne sadrži na dan objave ove izmjene zakona, eventualno usklađivanje softvera s takvom izmjenom zakona nije uključeno u usluge održavanja, a o njemu se ugovorne strane mogu dogovoriti posebno.
 
Korisnički portal predstavlja portal koji je dostupan na internetskoj stranici davatelja licence. Putem navedenog portala korisnici predaju zahtjeve, pristupaju obavijestima i novim standardnim verzijama softvera, potvrđuju dokumente vezane na rad sa softverom za vrijeme i nakon implementacije.
 
Usluge edukacije podrazumijevaju početno uvođenje u korištenje softvera i naplaćuju se prema stvarno odrađenim satima.
 
Usluge savjetovanja podrazumijevaju plaćene usluge koje izvan ugovora davatelj licence osigurava stjecatelju licence i naplaćuju se uz naknadu za licencu i usluge održavanja/najma. Te usluge obuhvaćaju npr. opće savjetovanje o primjerenosti i kompatibilnosti računalnih sustava kod korisnika, otklanjanje grešaka i kvarova koji nastanu krivnjom korisnika ili nepravilnim korištenjem softvera, namjenske dopune programskog rješenja, dodatno educiranje i popunjavanje znanja u pogledu korištenja programa ili zakonskih izmjena te druge usluge.
 
Usluge podrazumijevaju zajedničke ili pojedinačne usluge savjetovanja, usluge održavanja i/ili usluge edukacija.
 
Radna stanica predstavlja osobno računalo kod stjecatelja licence.

Softver je računalni program u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, tj. grupa datoteka koja sadrži podatke i programski kod programa u prevedenom ili izvršnom obliku, pripadajuće internetske usluge, a osim toga uključuje i postupke i metode rada medija na kojem su pohranjene datoteke, tiskanu i/ili elektroničku dokumentaciju, kao što je detaljnije definirano u ponudi i ugovoru.
Standardna verzija softvera podrazumijeva softver koji uključuje funkcionalnosti koje davatelj licence definira kao standardne, odnosno nenamjenske.
 
Programska greška je greška, otkazivanje ili drugi neočekivani rad softvera ili sustava koje se očituje kao ponovljiv nepravilan rezultat, odnosno kao nepredviđeno ponašanje sustava (otkazivanje, prespori rad itd.).
 
Radno vrijeme davatelja licence svaki je radni dan između 8 i 16 sati, osim ako je ugovorom definirano drukčije.
Vrijeme odziva je vrijeme u kojem se davatelj licenca mora odazvati na pisani zahtjev i počinje teći odmah nakon primitka pisanog zahtjeva za pomoć putem korisničkog internetskog portala, osim ako je u ponudi dogovoreno drukčije.

Broj istovremenih pristupa podrazumijeva broj korisnika koji u određenom trenutku mogu pristupiti softveru.

Hardver je fizički dio opreme koji možemo dotaknuti, kao što su npr. terminal za registraciju radnog vremena, čitači, kućište.
 
Članak 3. – PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I POVJERLJIVOST
 
(1) Softver je zaštićen zakonima koji štite intelektualno vlasništvo, uključujući važeći Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakon o industrijskom vlasništvu, Kazneni zakon i međunarodne ugovore i konvencije na području intelektualnog vlasništva koji vrijede na području Republike Hrvatske.
 
(2) Sva ovlaštenja i prava intelektualnog vlasništva povezana sa softverom (uključujući tekst, slike, fotografije, animacije, videozapise, audiozapise, glazbu, tekstove i programe uključene u softver), priloženim tiskanim materijalom i sve kopije proizvoda vlasništvo su davatelja licence.
 
(3) Softver je pravno zaštićen kao računalni program u cijelosti. Komponente se ne smiju odvajati i koristiti odvojeno, jednako tako nije dopušteno mijenjati ili odstranjivati oznake autorskih prava, poslovne tajne, zaštićene robne marke i vlasničke ili druge pravne oznake koje sadrži softver.
 
(4) Korisnik i stjecatelj licence ne smiju kopirati ili nekako drukčije reproducirati cijeli ili pojedine dijelove softvera, osim onog kopiranja koje je potrebno za njegovo nesmetano korištenje te u svrhu arhiviranja i obnove sustava, pod uvjetom da sigurnosne kopije ne koristi za druge svrhe osim za arhiviranje i obnovu sustava.
 
(5) Korisnik i stjecatelj licence korištenjem softvera slažu se da ideje i na temelju njih implementirana programska rješenja predstavljaju povjerljive podatke i poslovnu tajnu davatelja licence, zato se obvezuju da će te podatke tretirati kao povjerljive i da ih nikako neće otkrivati trećim osobama, osim u slučaju kad to zahtijeva zakon ili odluka nadležnog suda.

 Članak 4 – LICENCNA PRAVA
 
(1) Korisnik i/ili stjecatelj licence smije koristiti softver samo za vlastite potrebe stjecatelja licence i ne smije ga uz plaćanje ili besplatno posuđivati ili davati u najam trećim osobama i/ili prava iz ugovora prenijeti na treću pravnu osobu.

Uz navedeno, korisnik i stjecatelj licence ne smiju podatke dobivene korištenjem softvera ni u kakvom obliku besplatno ili uz plaćanje pružati trećim korisnicima. U slučaju kršenja gore navedenih zabrana stjecatelj licence isplatit će davatelju licence na njegov zahtjev odštetu u visini deseterostruke vrijednosti otuđenog softvera na dan utvrđivanja.

(2) Stjecatelj licenca smije koristiti softver prema maksimalnom broju istovremenih pristupa određenih ponudom i u slučaju kad je softver instaliran na više radnih stanica stjecatelja licence. Nije dopušteno korištenje softvera na način koji omogućuje korištenje softvera na više lokacija ili većem broju poslovnih subjekata, osim na temelju prethodnog dogovora s davateljem licence na temelju potvrđene ponude. Jednako tako, bez prethodnog dogovora s davateljem licence nije dopuštena instalacija softvera na više korisnikovih lokacija.
 
(3) Korisnik ne smije kopirati podatke iz softvera drukčije nego što mu to omogućuje aplikacija koja je ugrađena u softver.
 
(4) Da bi se osiguralo korisnikovo pridržavanje ugovora i ovih uvjeta, davatelju licence dopušteno je da povremeno kod korisnika provjerava koristi li korisnik softver u skladu s ovim općim uvjetima i ugovorom, uključujući nadzor istovremenog pristupa korisnika softveru. Za omogućavanje te provjere stjecatelj licence mora u svojem informacijskom sustavu omogućiti davatelju licence elektronički prijenos informacija o broju korisnika i istovremenim pristupima (informacije ne sadrže nikakve osobne podatke). U slučaju da davatelj licence na temelju obrade podataka o broju i vremenu pristupa utvrdi da softver istovremeno koristi više korisnika nego što stjecatelj ima kupljenih licenca, davatelj licence ima pravo stjecatelju licence naplatiti naknadu za licencu i održavanje na temelju stvarnog broja zabilježenih pristupa pojedinomu softverskomu modulu od dana kad je utvrđena neusklađenost licenca.

(5) U slučaju najma softvera (tj. usluge najma), licenca vrijedi samo za razdoblje na koje je sklopljen ugovor o suradnji.

(6) U slučaju ponovnog sklapanja ugovora o suradnji nakon prethodnog raskida, davatelj licence zadržava pravo na ponovnu naplatu naknade za licencu i održavanje i/ili najam prema važećem cjeniku.

Članak 5. – USLUGE ODRŽAVANJA
 
(1) Davatelj licence osigurat će usluge održavanja samo stjecatelju licence koji ima sklopljen ugovor o korištenju softvera i u skladu s uvjetima definiranim u ponudi.

(2) Davatelj licence pružit će u radnom vremenu stručnu pomoć (putem telefona ili interneta) korisnicima softvera, isključivo na temelju zahtjeva za pomoć predanog putem korisničkog portala u skladu s važećim cjenikom, osim ako je u ponudi dogovoreno drukčije.

(3) Davatelj licence pružit će korisničku pomoć samo korisnicima onih stjecatelja licence koji imaju ugovorene usluge održavanja.

(4) Opseg besplatne pomoći korisniku definiran je u ponudi.
U slučaju pomoći izvan dogovorenog opsega koji je definiran u ponudi, pomoć se naplaćuje prema važećem cjeniku, osim ako je ponudom dogovoreno drukčije.  

(5) Davatelj licence učinit će sve što je u njegovoj moći kako bi softver radio u punoj funkcionalnosti.
 
(6) Davatelj licence pratit će zakone i u najkraćim mogućim rokovima prilagođavati softver propisima i zakonima obaveznim za opće poslovanje klijenta. Davatelj licence prilagodit će – ako će to biti moguće – dorađene programe i posebne programske module, koji su dorađeni, prilagođeni i/ili napravljeni isključivo po želji stjecatelja licence, uz plaćanje, specifičnim zahtjevima stjecatelja licence te novim propisima, ako će dopune biti u skladu sa strategijom razvoja proizvoda.

(7) Davatelj licence obavijestiti će stjecatelja licence i dati mu na raspolaganje nove standardne verzije softvera ukoliko ima ugovorene usluge održavanja.

(8) Davatelj licence daje jamstvo za rad hardvera u skladu s uvjetima iz Pravilnika o robi, za koji se izdaje jamstvo za besprijekoran rad, i u skladu s uvjetima koje određuje distributer hardvera.

Članak 6. – OTKLANJANJE GREŠAKA

(1) Korisnik, odnosno stjecatelj licence, obavještava davatelja licence o pretpostavljenoj neusklađenosti s predviđenim radom putem zahtjeva za pomoć na internetskom portalu, osim ako je ponudom dogovoreno drukčije.

(2) S obzirom na opis pretpostavljene neusklađenosti i ostale, davatelju licence poznate okolnosti, davatelj licence najprije provodi analizu i u slučaju da se radi o greški, određuje stupanj prioriteta greške, i to kao jednu od sljedećih kategorija (a) kritična; (b) visoka; (c) srednja; (d) niska. Kod definiranja grešaka davatelj licence uzima u obzir sljedeće kriterije:
 
(a) KRITIČNA:

  • softver ili neka često korištena funkcija ne radi
  • za grešku nema alternativnog rješenja (uz korištenje ili bez korištenja programa) i zbog greške može nastati poslovna šteta (onemogućena je prodaja, plaćanje računa, preuzimanje robe...)
  • softver može uzrokovati štetu na podatcima.


(b) VISOKA:

  • softver se može koristiti, ali je korištenje ograničeno;
  • obmanjujući ili netočni interni ispisi ili prikazi podataka
  • pogrešku je otkrio veći broj korisnika.

 
(c) SREDNJA:

  • rad softvera nije sasvim u skladu s očekivanjima, ali je dostupno prihvatljivo alternativno rješenje
  • greška ne utječe na poslovanje ili na funkcionalnu vrijednost softvera.

 
(d) NISKA:

  • ne utječe na rad softvera i na poslovanje
  • uglavnom estetske greške na korisničkom sučelju, kao što su pravopisne greške, poravnanja, boja, font itd.


(3) Davatelj licence određuje prioritet otklanjanja grešaka u skladu s vlastitom stručnom procjenom. Kritične greške imaju prednost pred ostalim razvojnim radovima. Nakon otklanjanja kritične greške i testiranja, davatelj licence objavljuje izvanrednu verziju softvera.

(4) Predviđeni rok za otklanjanje kritične greške na produkcijskom okružju traje do 5 radnih dana od otvaranja naloga za otklanjanje greške, ako su osigurane sve potrebne informacije i ako se greška može reproducirati i ako su osigurani ljudski potencijali i u produkcijskom okružju stjecatelja licence. Greške visokog stupnja prioriteta po svoj će se prilici uključiti u prvu sljedeću razvojnu iteraciju. Greške srednjeg i niskog stupnja prioriteta stavljaju se u razvojni red čekanja s obzirom na prioritet – u usporedbi s ostalim sadržajnim nalozima i nalozima za otklanjanje grešaka.
 
(5) Davatelj licence obavijestit će stjecatelja licence o otklanjanju grešaka (kritičnih, visokih) putem standardnih komunikacijskih kanala.
 
(6) Vremena odziva za rješavanje grešaka

Greška

Vrijeme odaziva  

Vrijeme za ispravak greške

Kritična

4 sata*

Ne kasnije od 5 radnih dana za osiguranje rješenja.             

Visoka

1 radni dan

Osiguranje rješenja u roku od 30 radnih dana.      

Srednja

5 radnih dana

Davatelj licence rješenje je implementirao u jednu od sljedećih verzija softvera, s obzirom na prioritet naloga u razvojnom redu čekanja.


* Vrijedi tijekom redovnog radnog vremena davatelja licence.

(7) Davatelj licence zadržava pravo na izmjene vremena odziva za rješavanje grešaka u slučaju izmijenjenih uvjeta poslovanja, više sile ili izvanrednih okolnosti.
 
Članak 7. – OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

(1) Davatelj licence ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu posrednu ili neposrednu štetu (uključujući štetu zbog izmakle koristi, prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija ili drugu materijalnu štetu) koja nastane zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja cijelog ili dijela softvera, odnosno podataka koje sadrži softver.

(2) Odgovornost davatelja licence za eventualnu štetu nastalu pružanjem usluga za usluge održavanja ograničena je na trostruki iznos za mjesečno održavanje, a za ostale je usluge ograničena na jednokratni iznos plaćanja koje je za pojedinu vrstu usluge stjecatelj licence platio davatelju licence.

(3) Za podatke koje davatelj licence dobiva iz javnih evidencija ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu točnost i ažurnost.

(4) Davatelj licence ne odgovara za eventualni prijenos računalnih virusa i ostalih štetnih programa, grešaka u internetskoj vezi, odnosno zloupotrebu ili krađu identiteta korisnika.

(5) Prije svake poslovne odluke koju korisnik namjerava donijeti na temelju korištenja softvera ili podataka sadržanih u softveru, korisnik bi trebao dobro provjeriti podatke, pravilno ih procijeniti i savjetovati se sa stručnjakom.

(6) Davatelj licence ne odgovara za štetu nastalu zbog pogrešnog postupanja sa softverom, neposrednih intervencija u bazu podataka i mijenjanja strukture i sadržaja podataka koje obavi stjecatelj licence ili druge osobe koje obavljaju usluge uime stjecatelja licence i obavljene su alatom koji nije odgovarajuća standardna verzija softvera.

(7) Davatelj licence ne preuzima odgovornost za nefunkcioniranje softvera zbog promjena na Microsoft SQL podatkovnom poslužitelju ili ukidanje podrške Microsoft SQL podatkovnog poslužitelja. Stjecatelj licenca obvezuje se nadograđivati sistemsku okolinu u skladu sa sistemskim zahtjevima za Saop.

(8) Davatelj licence ne odgovara za sigurnost veze prema mrežnim aplikacijama (sigurna veza putem aktualnog HTTPS protokola), za njezinu sigurnost odgovoran je stjecatelj licence.
 
Poglavlje 3: Cijene, obračunavanje i plaćanja
Članak 17. – CIJENE USLUGA I NJIHOVO USKLAĐIVANJE

(1) Stjecatelj licence za usluge održavanja plaća naknadu za održavanje i/ili za usluge najma plaća najam. Račun za usluge najma izdaje se svaki mjesec. U odnosu na porast stope tržišne inflacije od dana sklapanja ugovora, Davatelj licence zadržava pravo tijekom kalendarske godine povećavati ugovorene cijene licenci, usluga, održavanja i/ili najma minimalno 1%.

(2) Izmjene stupaju na snagu 30 dana nakon objave Općih uvjeta na internetskoj stranici.

(3) Davatelj licence zadržava pravo na naplatu dodatnih usluga zbog izmijenjenih uvjeta poslovanja.
 
(4) Za usluge koje na zahtjev stjecatelja licence davatelj licence obavi izvan radnog vremena ili u slobodnim danima, cijena usluge povećava se u skladu s cjenikom definiranim ugovorom. Usluge se obavljaju samo ako davatelj licence ima slobodne kapacitete i mogućnosti za izvršenje. Stanje pripravnosti plaća se posebno, u skladu s ugovorenim cjenikom, stjecatelj licence mora ga naručiti barem tri (3) dana unaprijed i pritom navodi željene sate (od – do) kada želi da savjetnik bude na raspolaganju.

(5) Davatelj licence ima pravo stjecatelju licence naplatiti naknadu troškova koji su nastali u vezi s obavljenom uslugom (putni troškovi, dnevnice, smještaj) i koji su u skladu s važećim poreznim propisima definirani kao naknada troškova povezanih s poslom i ne ulaze u poreznu osnovicu.

Članak 18. – PLAĆANJA
 
(1) Sva plaćanja prema ponudi dospijevaju na plaćanje u roku od 8 dana od izdavanja računa, ako na računu nije navedeno drukčije.
 
(2) Ako stjecatelj licence obveze u skladu s ponudom ne namiri u dogovorenom roku, davatelj licence može naplatiti zakonske zatezne kamate i troškove naplate. Zakonske zatezne kamate davatelj licence obračunat će za vrijeme kašnjenja plaćanja od dana dospijeća potraživanja do dana priljeva s naslova potraživanja na transakcijski račun davatelja licence naveden na računu. U slučaju nepravovremenih plaćanja obveza, davatelj licence rasporedit će zakašnjela plaćanja tako da najprije pokrije troškove naplate, a zatim zatezne kamate i konačnu glavnicu.
 
(3) Ako stjecatelj licence prigovara na naplaćeni iznos, dužan je nesporni dio platiti u ugovornom roku, a za sporni dio mora podnijeti pisani prigovor u roku od osam (8) dana od primitka računa.
 
(4) Ako kašnjenje traje više od 60 dana, davatelj licence ima pravo odustati od ugovora i stjecatelju licence onemogućiti pristup novim verzijama softvera i onemogućiti predavanje zahtjeva.

Poglavlje 4: Završne odredbe
Članak 19. – OBAVIJESTI

(1) Svaka obavijest ili poruka koju je potrebno poslati na poslovnu adresu stjecatelja licence smatra se primljenom:  ako je dostavljena osobno ili putem pošte ili e-maila ili objavljena na internetskoj stranici.

Članak 20. – VAŽENJE
 
(1) Ovi uvjeti stupaju na snagu:
- s danom objave – za sve novosklopljene ugovore
- 30 dana nakon dana objave – za sve ugovore sklopljene prije dana objave ovih uvjeta.
Na taj datum prestaju važiti prethodno važeći opći uvjeti povezani s korištenjem softvera.
 
(2) Davatelj licence može mijenjati uvjete u skladu sa svojom poslovnom politikom i važećim zakonima. U slučaju izmjene uvjeta davatelj licence mora obavijestiti stjecatelja licence najmanje 30 dana prije početka važenja izmijenjenih uvjeta objavom na internetskoj stranici davatelja licence.
 
(3) Ako se stjecatelj licence ne slaže s izmijenjenim uvjetima, može odustati od ugovora sklopljenog na temelju ovih uvjeta. Za to razdoblje ne vrijede izmijenjeni opći uvjeti. O odustajanju od ugovora stjecatelj licence mora obavijestiti davatelja licence najkasnije 5 dana prije početka važenja izmijenjenih uvjeta. Ako stjecatelj licence u tom roku ne obavijesti davatelja licence da se ne slaže s izmijenjenim uvjetima, smatra se da se slaže s izmijenjenim uvjetima. Ako stjecatelj licence odbije predložene izmjene, može odustati od ugovora, u skladu s člankom 6. ugovora o korištenju softvera.   

Članak 21. – OPĆENITO

(1) Za pitanja koja nisu uređena ugovorom ili ovim uvjetima primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima i Zakona o autorskim i srodnim pravima.

(2) Sve eventualne sporove koji proizađu iz ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Ako ne dođe do sporazumnog rješenja, o sporu će odlučivati stvarno nadležni sud u Zagrebu.

(3) Stjecatelj licence se slaže da davatelj licence može naziv njegove tvrtke, uključujući njegov logotip koristiti za svoje aktivnosti promocije. Davatelj licence dopušta stjecatelju licence da koristi njegov naziv, uključujući njegov logotip, za svoje aktivnosti promocije.

PRILOG I

Trgovačko društvo Seyfor Hrvatska d. o. o., Puževa 13, 10020 Zagreb, kao davatelj licence sklapanjem ugovora, postaje izvršitelj obrade osobnih podataka, u odnosu na stjecatelja licence. Svrhu obrade osobnih podataka, rok čuvanja podataka te druge relevantne informacije u vezi s obradom osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici privatnosti obrade osobnih podataka, objavljenoj na našoj web stranici.

Osoba ovlaštena za zaštitu podataka
U skladu s člankom 37. Opće uredbe (EU) 2016/679, u organizaciji smo kao službenika za zaštitu osobnih podataka imenovali odvjetnicu Anu Matijašec,
tel.: +385 42 330 906, e-adresa: ana.matijasec@gmail.com.

Zagreb, objavljeno dana 19.4.2023.

Saop je rješenje tvrtke Seyfor