MENU Zatvoriti

Poticaji za samozapošljavanje u 2024. godini

 • 27. 5. 2024.

Pri pokretanju vlastitog posla uvijek je dobrodošla financijska podrška koja može olakšati početne korake. Jedan od oblika financijske podrške su i potpore za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti nezaposlenoj osobi za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima:

 • obrt,
 • trgovačko društvo,
 • samostalna djelatnost i
 • ustanova.

 

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, u nastavku teksta: NKD).

Za podnositelja zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s NKD-om.

Zelena radna mjesta su:

 1. radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i/ili pružaju zelene usluge, odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću te radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse, te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.
 2. radna mjesta koja doprinose zelenoj transformaciji poslovanja gospodarskih subjekata tj. koja se odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje  prirodnih resursa u gospodarskom subjektu

Svi subjekti svojom djelatnošću moraju doprinositi jednom ili više okolišnih ciljeva na način kako su utvrđeni u Uredbi (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, a da pritom ne nanose štetu drugim okolišnim ciljevima.

Okolišni ciljevi sukladno navedenoj Uredbi su:

 • ublažavanje klimatskih promjena;
 • prilagodba klimatskim promjenama;
 • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa;
 • prijelaz na kružno gospodarstvo;
 • sprečavanje i kontrola onečišćenja;
 • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.

Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT (informacijska i komunikacijska tehnologija) vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • programiranje,
 • razvoj aplikacija,
 • digitalna poslovna analiza,
 • digitalni marketing i kreiranje sadržaja,
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka,
 • upravljanje digitalnim proizvodima,
 • podatkovna znanost,
 • dizajn korisničkog iskustva,
 • robotika, 
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje,
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Da bi se mogla dodijeliti potpora za samozapošljavanje zeleno/digitalno, korisnik potpore treba većinski dio prihoda (više od 60%) ostvarivati proizvodnjom zelenih proizvoda i/ili pružanjem zelenih usluga ili većinski dio prihoda ostvarivati pružanjem IKT usluga i/ili proizvodnjom IKT proizvoda.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika, za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u područja razvrstana po NKD:

 1. skupina do 15.000,00 EUR (zeleno/digitalno do 20.000,00 EUR)
 2. skupina do 10.000,00 EUR (zeleno/digitalno do 15.000,00 EUR)
 3. skupina do 7.000,00 EUR (zeleno/digitalno do 10.000,00 EUR)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti na temelju procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je dio poslovnog plana.

Treba naglasiti da je poslodavac dužan utrošiti 3.000,00 EUR od varijabilnog iznosa potpore za troškove koji doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu.

 

 

Prihvatljivi troškovi

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • fiksnog iznosa u visini od 5.000 EUR. To je iznos unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (npr. trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora i slično).
 • varijabilnog iznosa, koji se razlikuje ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u četiri kategorije:
 1. kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 2. kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 3. kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
 4. kupnja franšiza

Treba naglasiti da trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore te je bitno spomenuti i da naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

 

 

Koji su uvjeti da troškovi budu prihvatljivi?

Da bi troškovi bili prihvatljivi moraju biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu, odgovarati realnim tržišnim cijenama,evidentirani na računu poslovnih subjekata u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi. Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

 

 

Do kada se podnose zahtjevi za dodjelu potpore za samozapošljavanje?

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: mjere.hzz.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-Građani, a zahtjevi se zaprimaju najkasnije do 30.9.2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

 

 

Ocjenjivanje zahtjeva

Zahtjevi se ocjenjuju po principu bodovanja na temelju objektivnih kriterija kojima su pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, a bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen je na 65 bodova.

Kriteriji za ocjenjivanje zahtjeva su: radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti, obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti, prvo poduzetničko iskustvo, pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik, indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva, procjena prihoda i troškova, dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost), inovativnost projekta, ulaganje u nedostajuće djelatnosti.

Preporuka je sudjelovati na pripremnim radionicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (iako nije obvezno), radi stjecanja dodatnih bodova (dodjeljuju se onim osobama koje  na pripremnim radionicama sudjeluju u godini podnošenja zahtjeva).

 

 

Koje su obveze korisnika potpore za samozapošljavanje?

Nakon dobivanja potpore za samozapošljavanje obveze korisnika su:

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora.
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan(dokazuje se dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja).
 • Ostvariti ukupni promet (prihod od obavljanja registriranih djelatnosti) u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore (dokazuje se službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima, u obliku i sadržaju, koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi).
 • U roku od 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice. Više detalja o označavanju, kao i elemente potrebne za označavanje (logotipe) možete pronaći na poveznici.

 

Kada se vrši isplata sredstava?

Isplata sredstava se vrši jednokratno na račun poslovnog subjekta, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore, a pod uvjetom dostave instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) i rješenja nadležnog registra, odnosno tijela (npr. sudski registar, obrtnička komora, nadležno ministarstvo) o upisu poslovnog subjekta od strane podnositelja zahtjeva.

Više informacija o uvjetima za ostvarenje prava na potpore za samozapošljavanje te potpore za samozapošljavanje zeleno/digitalno dostupno je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sretno prijaviteljima i uspješan početak poslovanja, a pozivamo Vas i da se prijavite webinar Poticaji za samozapošljavanje koji će održati mr. sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl.oec., ovl. rač. ovlašteni porezni savjetnik te razjasniti sve nedoumice koje se javljaju prilikom pokretanja posla i samozapošljavanja, ali i što je bitno s porezne strane te nešto više o poticajima.

 

Pripremio: Bernard Iljazović

Sličan
sadržaj

Saop je rješenje tvrtke Seyfor