MENU Zatvoriti

Što donose nove izmjene Zakona o računovodstvu?

 • 28. 11. 2023.

Nove zakonske izmjene u području računovodstva stupile su na snagu 28. srpnja 2023. godine. Intencija zakonodavca za novim zakonskim izmjenama je bila usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Direktivom (EU) 2021/2101 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit koje provode određena poduzeća i podružnice.

Što nam donose nove izmjene? Tko su obveznici objavljivanja informacija o porezu na dobit? Koje obveze proizlaze za poduzetnike prema novim izmjenama Zakona o računovodstvu?

Odgovore na ova, ali i ostala vezana pitanja donosimo u nastavku bloga.

Izvješće o informacijama o porezu na dobit

Jedinstvenom tržištu Europske unije potreban je pravedan i učinkovit sustav oporezivanja dobiti kojim se potiče rast i koji se temelji na načelu da poduzetnici plaćaju porez na dobit u državi u kojoj je ona i ostvarena. S obzirom na to da je transparentnost ključna za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, utvrđivanje zajedničkih pravila o transparentnosti u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit doprinijelo bi općem gospodarskom interesu osiguravanjem jednakovrijednih zaštitnih mjera na razini Europske unije za zaštitu ulagatelja, vjerovnika i ostalih trećih strana. Opseg informacija koje će poduzetnici biti dužni objavljivati proporcionalan je ciljevima te navedeno ne bi trebalo prouzročiti nepotrebno administrativno opterećenje za obveznike primjene.

Izvješće o informacijama o porezu na dobit obuhvaća informacije koje su vezane za sve aktivnosti obveznika primjene Direktive (EU) 2021/2101, uključujući aktivnosti svih povezanih društva konsolidiranih u godišnjim financijskim izvještajima za relevantnu poslovnu godinu. Informacije su ograničene na ono što je potrebno da se omogući djelotvoran javni nadzor kako bi se osiguralo da objavljivanje ne uzrokuje neproporcionalne rizike ili nedostatke za poduzetnike u pogledu konkurentnosti ili pogrešnih tumačenja. Također, osigurava se prikaz relevantnih i usporedivih informacija kako bi se građanima omogućila što bolja procjena doprinosa poduzetnika blagostanju društva u svakoj državi članici.

Novim zakonskim izmjenama uvodi se obveza određenim kategorijama poduzetnika u Republici Hrvatskoj da sastave, objave i učine javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit.

 

Poslovna godina

Poslovnom godinom smatraju se i izvještajna razdoblja kraća od 12 uzastopnih kalendarskih mjeseci ako su posljedica osnivanja poduzetnika, statusne promjene, promjene poslovne godine, prestanka poslovanja po skraćenom postupku bez likvidacije te otvaranja postupka likvidacije ili stečaja.

 

Iznimka od izražavanja iznosa u euru u svim financijskim informacijama

Iznosi u poslovnim knjigama, godišnjim financijskim izvještajima, godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, godišnjim izvješćima, konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije izražavaju se u eurima.

Sukladno novim zakonskim izmjenama, poduzetnik može, sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, za potrebe sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja koristiti i funkcijsku valutu koja je različita od eura ako je prema odredbama Zakona o računovodstvu, obveznik primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Ako poduzetnik primjenjuje funkcijsku valutu koja je različita od eura, tada mora sastavljati, utvrđivati i prezentirati godišnje financijske izvještaje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje i u eurima. Stoga, u slučaju kada poduzetnik koristi funkcijsku valutu različitu od eura, za potrebe primjene odredbi Zakona o računovodstvu, propisa kojim se uređuju trgovačka društva, poreznih i drugih propisa, mjerodavnim će se smatrati godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji iskazani u eurima.

Za potrebe javne objave, poduzetnik je dužan predati utvrđene godišnje financijske izvještaje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje u funkcijskoj valuti koja je različita od eura i u eurima.

Preračun iznosa iz funkcijske valute koja je različita od eura u euro, kao i iskazivanje određenih pozicija u godišnjim financijskim izvještajima i godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima poduzetnik je dužan obavljati sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Zakona o računovodstvu.

Elementi kapitala i rezervi preračunavaju se iz funkcijske valute koja je različita od eura u euro na način prikazan u Članku 11, stavke 11. do 16. poveznice.

Poduzetnik je dužan sastaviti i trajno čuvati potpunu dokumentaciju o preračunu godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz funkcijske valute koja je različita od eura u euro te ju je na zahtjev dužan staviti na raspolaganje nadležnim tijelima za potrebe obavljanja nadzora.

 

Tko su obveznici objavljivanja informacija o porezu na dobit?

Sukladno novim zakonskim izmjenama uvodi se obveza izrade izvješća o informacijama o porezu na dobit za pojedine kategorije poduzetnika. Obveznici izrade i objavljivanja informacija o porezu na dobit su krajnje matično društvo čiji konsolidirani prihod, iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi ukupno 750.000.000,00 eura te samostalni poduzetnik čiji prihod, iskazan u godišnjim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi ukupno 750.000.000,00 eura.

No, obveza objavljivanja informacija o porezu na dobit prestaje ako ukupni konsolidirani prihod, odnosno prihod iskazan u godišnjim konsolidiranim, odnosno pojedinačnim financijskim izvještajima, ne prelazi 750.000.000,00 eura za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine.

Srednji i veliki poduzetnik koji je društvo kći pod kontrolom krajnjeg matičnog društva koje ne primjenjuje pravo Republike Hrvatske ili druge države članice čiji konsolidirani prihod iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi ukupno 750.000.000,00 eura, obvezan je objaviti i učiniti javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit koje se odnosi na to krajnje matično društvo za posljednju od te dvije uzastopne poslovne godine.

Ako informacije ili izvješće nisu dostupni, srednji i veliki poduzetnik koji je društvo kći dužan je zatražiti od krajnjeg matičnog društva sve informacije potrebne da bi se ispunile propisane obveze.

Ako krajnje matično društvo ne dostavi sve potrebne informacije, tada srednji i veliki poduzetnik koji je društvo kći sastavlja, objavljuje i čini javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit koje sadržava sve informacije koje posjeduje, koje je dobilo ili pribavilo zajedno s izjavom u kojoj se navodi da krajnje matično društvo nije stavilo na raspolaganje potrebne informacije.

 

Podružnice i informacije o porezu na dobit

Podružnica koju je u Republici Hrvatskoj otvorio poduzetnik na kojega se ne primjenjuje pravo Republike Hrvatske ili druge države članice i koji ima pravni oblik usporediv s društvom kapitala kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva, objavljuje i čini javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit koje se odnosi na krajnje matično društvo ili na samostalnog poduzetnika, i to pod uvjetom da prihod podružnice za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi iznos od 8.000.000,00 eura.

Kriteriji da je poduzetnik koji je osnovao podružnicu:

1. a) povezano društvo u okviru grupe na čije se krajnje matično društvo ne primjenjuje pravo Republike Hrvatske ili druge države članice i čiji konsolidirani prihod iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine, prelazi ukupno 750.000.000,00 eura ili
b) samostalni poduzetnik čiji prihod iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine, prelazi ukupno 750.000.000,00 eura i

2. krajnje matično društvo nema srednje ili veliko društvo kćer

 

Rokovi i informacije koje treba sadržavati Izvješće

Izvješće o informacijama o porezu na dobit mora se objaviti u roku od 12 mjeseci od datuma bilance za poslovnu godinu za koju se izvješće sastavlja, a sadrži informacije koje se odnose na sve aktivnosti samostalnog poduzetnika ili krajnjeg matičnog društva, uključujući aktivnosti svih povezanih društava konsolidiranih u godišnjim financijskim izvještajima za relevantnu poslovnu godinu.

Te informacije su:

 • naziv krajnjeg matičnog društva ili samostalnog poduzetnika,
 • oznaka poslovne godine,
 • valuta koja se upotrebljava za prezentiranje izvješća,
 • popis svih društava kćeri konsolidiranih u godišnjim financijskim izvještajima krajnjeg matičnog društva, ako postoje, za relevantnu poslovnu godinu, s poslovnim nastanom u Europskoj uniji ili u poreznim jurisdikcijama uključenima u priloge I. i II. Zaključaka Vijeća Europske unije o revidiranom EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe;
 • kratak opis vrste aktivnosti;
 • prosječan broj radnika na puno radno vrijeme;
 • iznos dobiti ili gubitka prije oporezivanja;
 • iznos obračunanog poreza na dobit tijekom relevantne poslovne godine;
 • iznos plaćenog poreza na dobit na novčanoj osnovi;
 • iznos akumulirane dobiti na kraju relevantne poslovne godine;
 • prihod koji obuhvaća transakcije s povezanim društvima, a koje treba izračunati kao:

a) zbroj neto prihoda, ostalih poslovnih prihoda, prihoda od sudjelujućih udjela, isključujući dividende primljene od povezanih društava, prihoda od drugih ulaganja i zajmova koji su dio dugotrajnih sredstava, drugih prihoda od kamata i sličnih prihoda navedenih u pravilniku kojim se uređuje struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja ili

b) prihod kako je određen okvirom za financijsko izvještavanje na temelju kojega se pripremaju godišnji financijski izvještaji, isključujući vrijednosna usklađivanja i dividende primljene od povezanih društava

 

Tko nije obveznik objavljivanja informacija o porezu na dobit?

Obveza objavljivanja informacija o porezu na dobit ne odnosi se na samostalnog poduzetnika ili krajnje matično društvo i njihova povezana društva ako takva društva, uključujući njihove podružnice, imaju poslovni nastan ili stalno mjesto poslovanja ili stalnu poslovnu aktivnost samo na području Republike Hrvatske i ni u jednoj drugoj poreznoj jurisdikciji.

Također, obveza objavljivanja informacija o porezu na dobit ne odnosi se na samostalnog poduzetnika i krajnje matično društvo ako takva društva ili njihova povezana društva objavljuju izvješće u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, a kojim su obuhvaćene informacije o svim njihovim aktivnostima te, u slučaju krajnjeg matičnog društva, o aktivnostima povezanih društava uključenih u godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

 

Novčane kazne

Treba skrenuti pozornost na to da poduzetnici snose i prekršajne sankcije, odnosno novčane kazne za nepridržavanje pravila o sastavljanju i objavljivanju informacija o porezu na dobit.

Stoga će se poduzetnik kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do 13.270,00 eura u sljedećim slučajevima:

 • ako ne sastavi izvješće o informacijama o porezu na dobit,
 • ako ne objavi izvješće o informacijama o porezu na dobit

Zaključno treba naglasiti da je poduzetnik dužan izraditi i objaviti izvješće o informacijama o porezu na dobit za poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2024. godine ili nakon tog datuma.

 

Sastavio: Bernard Iljazović

 

 

Sličan
sadržaj

Saop je rješenje tvrtke Seyfor