MENU Zatvoriti

Vaučeri za digitalizaciju poslovanja

 • 26. 6. 2023.

Digitalizacija je neophodna za uspješnost poslovanja, a vodeći se za time Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 07. veljače 2023. godine Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ (poziv je još uvijek otvoren), te 1. lipnja 2023. godine objavljuje i Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga Vaučeri za digitalizaciju.

Svrha Poziva je: 

 • doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela,
 • jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti,

što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

U nastavku teksta stavljamo naglasak na najznačajnija pravila Poziva Vaučeri za digitalizaciju, kako bi se ukazalo potencijalnim prijaviteljima na financijske mogućnosti koje su im na raspolaganju za bržu i učinkovitiju digitalizaciju poslovanja, a što će ih zasigurno učiniti konkurentnijim na poslovnom tržištu. 

Što podrazumijeva pojam vaučera

Vaučer je isprava koju izdaje nadležno tijelo u okviru posebnog postupka dodjele bespovratnih sredstava. Njime se bespovratna sredstva dodjeljuju pod pojednostavljenim uvjetima prihvatljivim prijaviteljima u svrhu nabave usluga/nematerijalnih proizvoda od, za u tu svrhu odabranih pružatelja usluga, s namjerom unaprjeđenja njihova poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće, sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća, utvrđeno u Prilogu I. „Definicija MSP-ova“ Uredbe Komisije br. 651/2014

U pogledu broja zaposlenih, prijavitelj mora imati najmanje jednog zaposlenog za prijavu na Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina, Vaučer za digitalni marketing i Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti, odnosno troje zaposlenih za prijavu na Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije i Vaučer za složena digitalna rješenja u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog. 

Treba napomenuti da se nositelj djelatnosti u obrtu računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje. Pojedinom prijavitelju mogu se dodijeliti najviše dva vaučera različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.

Financijska alokacija

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u obliku vaučera. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 9.954.210,00 EUR osiguran je u Državnom proračunu RH na izvoru 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost, te je indikativna raspodjela sredstava po pojedinoj vrsti vaučera vidljiva na poveznici.

Prihvatljive aktivnosti

Prijavitelj u okviru projekta može provesti jednu ili više aktivnosti prihvatljivih za traženu vrstu vaučera, pod uvjetom da te aktivnosti obuhvaćaju usluge koje pruža isključivo jedan pružatelj usluga. Prihvatljive aktivnosti i troškovi po pojedinoj vrsti vaučera su: 

I. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina 

Vaučer se odnosi na specijalizirane programe neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za:

 • korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija (rad u e-trgovini i m-trgovini, internetsko oglašavanje, administriranje internetske stranice poduzeća),
 • za analizu podataka i upravljanja podacima,
 • razvoj aplikacija,
 • dizajn softvera,
 • digitalni dizajn,
 • za poslovanje u oblaku…

Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi: 9.990,00 EUR.

II. Vaučer za digitalni marketing 

Aktivnosti ovog vaučera uključuju izradu internetskih stranica poduzeća, e-trgovine, m-trgovine, uključujući:

 • izradu i testiranje aplikacija za mobilnu trgovinu,
 • nadogradnju postojećih rješenja – kanala poslovanja putem redizajna i dogradnje novim funkcionalnostima,
 • kao i otvaranje novih i unaprjeđenje postojećih kanala komunikacije, te unaprjeđenje odnosa s kupcima.

Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi: 9.990,00 EUR.

III. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije 

Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući:

 • analizu postojećeg stanja i okruženja,
 • ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije,
 • te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima - KPI).

Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća (na koja se strateška usmjerenja i na koje se postojeće strateške ciljeve odnosi), odnosno s poslovnim planom i ciljevima, u slučaju da poduzeće nema razvijenu poslovnu strategiju. Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine.

Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi: 9.990,00 EUR.

IV. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity) 

Aktivnosti vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz: 

 • provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka,
 • provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća,
 • provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća.

Također, uključuju: 

 • analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava,
 • generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća,
 • te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata.

Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi: 14.500,00 EUR.

V. Vaučer za složena digitalna rješenja

Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju: 

 • uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela,
 • jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su:
 • rješenja za industriju 4.0,
 • razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT (Interneta stvari), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju Big data (velike podatke), simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu,
 • planiranje resursa poduzeća,
 • digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje,
 • te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati.

Aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno poslovnom strategijom poduzeća, ako poduzeće nema razvijenu strategiju digitalne transformacije.

Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi: 19.900,00 EUR.

Podnošenje projektnog prijedloga

Projektni prijedlog podnosi se isključivo putem sustava eNPOO, a Prijavni obrazac potrebno je dostaviti (podnijeti) u elektroničkom formatu putem sustava eNPOO od strane ovlaštene osobe prijavitelja, autentificirane kroz uslugu Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Postupak dodjele se provodi u modalitetu privremenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava s više rokova za podnošenje projektnih prijedloga kako slijedi:

Rok za prijave Indikativna alokacija po roku za prijave
1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine  3,318,070 EUR
2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine 3,318,070 EUR
3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine 3,318,070 EUR

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva predstavlja postupak odabira projektnog prijedloga koji se sastoji od jedinstvene faze koja uključuje: 

 • administrativnu provjeru,
 • te provjeru prihvatljivosti prijavitelja, pružatelja usluga, projekta, aktivnosti i troškova.

Uspješni prijavitelji bit će predloženi za dodjelu vaučera s odgovarajućim iznosom i intenzitetom potpore. Procjenu projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom provodi HAMAG-BICRO - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, dok je dodjela vaučera u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Cilj provjera jest provjeriti usklađenost projektnih prijedloga s administrativnim zahtjevima, te kriterijima prihvatljivosti za prijavitelje, pružatelje usluga, projekta i aktivnosti definiranima u dokumentaciji ovog Poziva, s tim da se provjera vrši uz primjenu kontrolne liste. 

Nakon provedene administrativne provjere, te provjere prihvatljivosti prijavitelja, pružatelja usluga, projekta i aktivnosti, formira se rang lista za svaku vrstu vaučera. Rang lista se formira tako da se prednost daje projektnom prijedlogu kojim je zatražen manji iznos bespovratnih sredstava, ovisno o pojedinom području vaučera.

U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga imaju iste zatražene iznose bespovratnih sredstava, tada će se prednost dati projektnom prijedlogu koji je podnio nositelj koji ima sjedište registrirano na području županije nižeg stupnja razvijenosti, svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine,  br. 132/17).

O rezultatima provedenog postupka dodjele prijavitelja se obavještava pisanim putem kroz sustav eNPOO (obavijest o isključenju ili obavijest o udovoljavanju kriterija za financiranje). 

Izdavanje vaučera 

Vaučer u okviru dostupne alokacije pojedinog roka za prijave se izdaje prijaviteljima za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima u postupku dodjele, te uzimajući u obzir prioritetnu rang listu. Rok za izdavanje vaučera je trideset (30) dana od dana isteka roka mirovanja, odnosno od dana odricanja prijavitelja od prava na prigovor. 

Prije izdavanja Vaučera prijavitelj je na zahtjev dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od dana dostave obavijesti o rezultatima postupka dodjele. 

Naime, Vaučer korisnika legitimira kao ovlaštenika da od pružatelja usluge zatraži izvršenje zatražene i odobrene usluge, koja se mora izvršiti u cijelosti. Vaučer se izdaje u tri istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  i dva primjerka za korisnika.

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu postavljati isključivo putem sustava eNPOO najkasnije do 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga

Treba istaknuti da u svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne može dati prethodno mišljenje vezano uz postupak dodjele, bilo opća, bilo ona koja se odnose na konkretni projekt, prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

Sretno sa predajom projektnih prijedloga za dodjelu Vaučera za digitalizaciju!

 

Sličan
sadržaj

Saop je rješenje tvrtke Seyfor