MENU Zatvoriti

Zapošljavanje studenata i učenika

  • 11. 7. 2024.

Zbog sve većeg manjka radnika na hrvatskom tržištu rada, poslodavci su sve zainteresiraniji angažirati studente preko ovlaštenih posrednika. No, raste i interes za radno angažiranje učenika srednjih škola. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu zapošljavati učenike i studente na redovitom školovanju na srednjim, višim, visokim školama i fakultetima preko za to ovlaštenih posrednika, a više o tome pročitajte u nastavku bloga.

Kako troškovi života, a i školovanja rastu, sve više studenata/učenika povremeno obavlja studentske/učeničke poslove kako bi sebi i roditeljima olakšali financijsku situaciju. Dok učenici mogu raditi samo tijekom školskih praznika, studentski poslovi se mogu obavljati tijekom cijele godine.

Naručitelj posla (poslodavac) pri obavljanju djelatnosti može koristiti rad redovnih učenika te rad redovnih i izvanrednih studenata, a da pritom s istima ne zasniva radni odnos. Zakon o obavljanju studentskih poslova uređuje rad studenata i posredovanje pri obavljanju studentskih poslova, a Zakon o tržištu radaPravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem uređuju rad učenika te posredovanje kod obavljanja učeničkih poslova.

 

 

Kako je uređeno zapošljavanje studenata? 

Studenta je moguće zaposliti preko posrednika, u ovom slučaju studentskog servisa. Student podiže ugovor u studentskom servisu za kalendarski mjesec te ga prije početka rada sklapa s poslodavcem.

Studentski servis studentu može izdati ugovor za istog poslodavca i za sljedeći kalendarski mjesec, ali samo ako ga zatraži osobno odnosno fizičkim putem u studentskom servisu. Ako student koristi online platformu za izdavanje ugovora, morat će pričekati početak sljedećeg kalendarskog mjeseca za izdavanje.

Kako bi ugovor bio valjan mora biti potpisan i ovjeren od strane studenta i poslodavca. Ako želi, poslodavac studentu može isplatiti plaću putem više ugovora za različite datume unutar istog kalendarskog mjeseca.

Student servis na zahtjev izvođača (student, maturant) obvezno prije početka obavljanja posla izdaje ugovor o obavljanju studentskog posla za konkretnog naručitelja (poslodavca), a studenti imaju i mogućnost samostalnog kreiranja online ugovora, putem WEB servisa studentskih servisa.  Pojedini student servisi imaju mogućnost kreiranja i e-ugovora, koji se za razliku od fizičkih i online ugovora uopće ne trebaju printati te se potpisuju samo naprednim elektroničkim potpisima od strane svih sudionika.

Naručitelj (poslodavac) po primitku obrasca ugovora, a prije početka obavljanja posla, obavezno popunjava potrebne podatke definirane Zakonom o početku posla i studentskoj satnici.

Studentske poslove može obavljati student odnosno osoba koja:

  • pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj,
  • je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj,
  • je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske.

No, isto tako, studentski posao može obavljati i druga osoba, odnosno osoba koja je u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij i to najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

 

 

Studentska satnica i obveze naručitelja

Od 1. siječnja 2024. u primjeni je nova minimalna studentska satnica za rad studenata preko ovlaštenih posrednika i iznosi 5,25 eura neto. S obzirom na to da je posljednjim izmjenama poreznih propisa povećan osnovni osobni odbitak na 560,00 eura, povećan je i iznos primitaka koje student može zaraditi i biti uzdržavano dijete svojem roditelju te iznosi 3.360,00 eura godišnje. Uz povećanje minimalne satnice, studenti koji više nisu na poreznoj olakšici roditelja moći će u ovoj godini neoporezivo zaraditi ukupno 10.080,00 eura.

Poslodavac kao naručitelj posla i student slobodno ugovaraju veću satnicu, a na mrežnim stranicama studentskih centara preporučene su više satnice ovisno o poslovima na kojima naručitelj zapošljava studenta.

Ako student radi noću, u dane blagdana i neradne dane određene posebnim zakonom, nedjeljom ili prekovremeno, ugovorena satnica povećava se za 50 posto. Zakonom nije definirano koji se sati za studenta smatraju prekovremenim radom, pa analognom primjenom propisa radnog prava proizlazi da je za studenta rad u trajanju duljem od 40 sati tjedno prekovremeni rad.

Za određivanje povećanja satnice za noćni rad također treba primijeniti propise radnog prava prema kojima se noćnim radom smatra rad od 22 sata uvečer do šest sati sljedećeg dana, a u poljoprivredi između 22 sata uvečer i pet sati ujutro idućeg dana.

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, prilikom svake isplate primitaka ne plaća se porez na dohodak sve dok student ne iskoristi ukupno propisani neoporezivi iznos na razini godine.

Od trenutka kada student ostvari primitke iznad propisanog neoporezivog iznosa obračunava se i uplaćuje porez na dohodak zato što se prilikom svake pojedine isplate primitaka utvrđuje iskorišteni/neiskorišteni neoporezivi iznos, a u slučaju iskorištenosti istog obračunava se porezna obveza.

 

Tko isplaćuje plaću studentima?

Studentima plaću isplaćuje studentski servis na bankovni račun naveden u ugovoru i to tako da se ispunjeni i ovjereni ugovor predaje servisu, koji zatim izdaje račun. Taj račun prema servisu plaća poslodavac, nakon čega servis na račun studenta isplaćuje iznos naznačen na ugovoru.

Prema ugovoru, poslodavac je dužan isplatiti:

  • naknadu za obavljeni studentski posao,
  • doprinose prema posebnim propisima,
  • naknadu posredniku koja iznosi 12% neto iznosa naknade za obavljeni studentski posao za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskoga standarda,
  • 5,00 % doprinosa za MIO na neto zaradu izvođača,
  • 0,5 % posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,
  • te naknade posredniku u iznosu od 0,5% neto iznosa naknade za obavljeni studentski posao u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti.

 

 

Zapošljavanje učenika

Učenici se mogu zapošljavati isključivo za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika:

2024. godina od 24. lipnja 2024. do 2. rujna 2024.
od 23. prosinca 2024. do 31. prosinca 2024.
2025. godina od 1. siječnja 2025. do 6. siječnja 2025.
od 24. veljače 2025. do 28. veljače 2025.
od 17. travnja 2025. do 25. travnja 2025.

Važno je napomenuti kako je učenika moguće zaposliti isključivo putem posrednika za privremeni rad, odnosno srednjoškolske ustanove koja ima ulogu učeničkog servisa, a takva ustanova može biti posrednik i za druge srednje škole sa sjedištem u istoj županiji. Za zapošljavanje učenika, srednjoškolska ustanova mora imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog skrbnika.

Učenički ugovor učenik podiže u Učeničkom servisu srednjoškolske ustanove. Nakon što učenik dostavi ugovor, poslodavac ga je dužan ovjeriti i upisati stvarni broj sati rada te iznos zarade, pri čemu treba posebno paziti na maksimalan broj sati rada ovisno o tome koliko učenik ima godina:

Učenik koji je navršio 15 godina Maksimalno 8 sati dnevno, tj. 40 sati tjedno
Učenik mlađi od 15 godina Maksimalno 7 sati dnevno, tj. 35 sati tjedno, uz pisanu suglasnost nadležnog inspektora rada.

 

 

Učenička satnica i obveze naručitelja

Kao i kod studentske satnice, tako i minimalna cijena sata rada učenika iznosi 5,25 eura.

Za odrađeni posao učeniku se plaća isplaćuje na temelju ugovora, u roku 15 dana od dana završetka rada na transakcijski račun. Nadalje, poslodavac je dužan isplatiti naknadu za srednjoškolsku ustanovu koja ne može iznositi više od 10% iznosa učenikove zarade te u slučaju ozlijede na radu – doprinos za slučaj ozlijede na radu redovnog učenika.

Učeniku koji u kalendarskoj godini ostvari primitak iznad 10.080,00 eura na razliku iznad toga iznosa obračunava se porez koji ovisi o mjestu prebivališta. Također, ako učenik ostvari iznos veći od 3.360,00 eura ne može više biti uzdržani član roditelja.

 

Pripremio: Ivan VIDAS, mag. oec.

Sličan
sadržaj

Saop je rješenje tvrtke Seyfor