MENU Zatvoriti

Što je PDV ID broj i kako ga ishoditi?

 • 14. 6. 2024.

Porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj (PDV ID) koristi se kako bi hrvatski porezni obveznici mogli poslovati na zajedničkom tržištu, odnosno stjecati dobra te primati ili obavljati usluge unutar Europske unije. Tko sve treba imati PDV ID broj? Kako ga ishoditi? Na koji način provjeriti valjanost PDV ID broja? Odgovore saznajte u nastavku bloga.

Što je PDV ID broj?

PDV identifikacijski broj (skraćeno PDV ID broj) se u državama članicama Europske unije koristi za potrebe identifikacije obveznika PDV-a, a sadrži osobni identifikacijski broj (OIB) poreznog obveznika kojem se dodaje predznak ”HR”, npr.: HR11223344555. Mora biti naveden na računu, a služi isporučitelju za provjeru poreznog statusa kupca (stjecatelja) iz druge države članice EU.

OIB je zapravo onaj broj koji služi za identifikaciju u poreznom, zdravstvenom i mirovinskom sustavu i iako je lako za pretpostaviti kako će naš PDV ID izgledati, on nije aktiviran dok ne predamo zahtjev za njega.

 

 

Tko je dužan ishoditi PDV ID broj?

PDV ID broj je dužan imati:

 • poslovni subjekt koji prima uslugu od poreznih obveznika unutar EU (npr. prevoditelj iz HR se oglašava na Facebooku – Facebook ga mora tražiti PDV ID broj jer prima uslugu unutar EU),
 • poslovni subjekt koji pruža uslugu poreznim obveznicima unutar EU (npr. prevoditelj iz HR prevodi tvrtki u Njemačkoj – prevoditelj mora imati PDV ID broj i tvrtka iz Njemačke mora imati PDV ID broj),
 • poslovni subjekti koji su prešli prag stjecanja od 10.000,00 eura unosa robe iz EU (poslovni subjekt koji npr. trguje putem web shopa i kupuje u Njemačkoj male kućanske aparate te ih prodaje na HR tržištu).

Na primjer, ako koristimo platformu Booking.com i njihove usluge potrebno je pravilno obračunavati PDV na ovakve usluge (proviziju), a za što nam je potreban PDV ID broj.

PDV identifikacijski broj dodijelit će se sljedećim poreznim obveznicima:

 • tuzemnom poreznom obvezniku upisanom u registar obveznika PDV-a koji obavlja transakcije unutar EU,
 • tuzemnom poreznom obvezniku koji isporučuje dobra ili obavlja usluge bez prava na odbitak pretporeza i pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a obvezni su plaćati PDV na stjecanje dobara unutar EU ili su se opredijelili za mogućnost da plaćaju PDV na stjecanje neovisno o tome što nisu prešli prag stjecanja u iznosu od 10.000,00 eura,
 • svakom poreznom obvezniku koji stječe dobra unutar Europske unije u tuzemstvu za obavljanje gospodarske djelatnosti na području koje nije tuzemstvo,
 • tuzemnom poreznom obvezniku kojem su usluge obavljene i koji je obvezan platiti PDV na primljenu uslugu,
 • tuzemnom poreznom obvezniku koji obavlja usluge na području druge države članice za koje je primatelj usluge u drugoj državi članici obvezan platiti PDV,
 • stranom poreznom obvezniku koji u tuzemstvu obavlja isporuke dobara i usluga s pravom na odbitak pretporeza,
 • stranom poreznom obvezniku koji isporučuje dobra osobama koje nisu obveznici plaćanja PDV-a na stjecanje i prešao je prag isporuke u iznosu od 40.000,00 eura ili je odustao od navedenog praga isporuke,
 • stranom poreznom obvezniku koji isporučuju dobra koja podliježu trošarinama, osobama koje nisu porezni obveznici niti plaćaju PDV na stjecanje.

 

 

Kako ishoditi PDV ID broj?

Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način podnošenja obrasca za dodjelu PDV ID broja, sam postupak dodjele, suspendiranja i ukidanja PDV ID broja, postupak vezan uz podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a i postupak za prijavu u registar obveznika PDV-a.

PDV ID broj se može zatražiti na sljedeća 3 načina:

 • osobno kod poreznog referenta u nadležnoj poreznoj ispostavi,
 • putem sustava ePorezna uz vjerodajnicu sigurnosne razine 3,
 • poštom preporučeno uz naznaku na pošiljci “Za dodjelu PDV ID broja”.

Za dodjelu PDV ID broja potrebno je ispuniti obrasce:

 • Zahtjev za registriranjem za potrebe poreza na dodanu vrijednost – Obrazac P-PDV (ispunjeni Obrazac P-PDV),
 • Zahtjev za određivanjem i dodjelom osobnog identifikacijskog broja (OIB) u slučaju stranih fizičkih i pravnih osoba,
 • Upitnik za dodjelu PDV ID broja,
 • Prijava činjenica bitnih za oporezivanje – navodi se zašto tražimo PDV ID broj (npr. poslovanje putem inozemnih platformi).

Obveznici koji posluju na zajedničkom EU tržištu moraju podnijeti zahtjev za dodjelu PDV broja te navesti razlog zbog kojeg traže dodjelu. Obveznici kojima je dodijeljen broj smatraju se mjesečnim poreznim obveznicima, što znači da su im obračunska razdoblja od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, odnosno prijave poreza na dodanu vrijednost obvezni su podnositi mjesečno.

Po provjeri podnijetih podataka Porezna uprava odmah, odnosno najkasnije u roku od 8 dana dodjeljuje PDV ID broj.

Posjedovanje valjanog PDV identifikacijskog broja preduvjet je za poslovanje na zajedničkom tržištu, a provjera se može obaviti na stranicama Europske komisije putem informatičke baze podataka VIES (VAT Information Exchange System). To je sustav za elektronički prijenos informacija o valjanosti PDV identifikacijskih brojeva te o isporukama dobara i usluga na zajedničkom tržištu Europske unije.

Informacije koje se odnose na registraciju u sustav PDV-a prikupljaju porezne uprave i pohranjuju u svoje nacionalne baze podataka. To se odnosi i na podatke o isporukama na zajedničkom tržištu prijavljenim u zbirnim prijavama.

Svaki put kad se uputi zahtjev, šalje se upit o valjanosti državi članici koja je izdala PDV identifikacijski broj, a podaci su ažurni na dnevnoj bazi.

Ne postoji europska baza podataka s osobama registriranim za PDV. VIES je povezan s PDV bazama podataka država članica i potvrđivanje valjanosti brojeva temelji se na informacijama dostupnim u tim bazama podataka.

 

 

Na koji način provjeriti valjanost PDV ID broja?

Jedan od uvjeta da se isporuke u državi isporučitelja izuzimaju od oporezivanja PDV-om je da na računu mora biti iskazan valjani PDV identifikacijski broj poslovnog partnera iz druge države članice. Ako isporučitelj ne može dokazati valjanost PDV identifikacijskog broja svog partnera, morat će obračunati PDV.

Broj može biti nevaljan iz nekoliko razloga. Prvo je potrebno provjeriti s poslovnim partnerom da li vam je dao ispravan broj (ispravan kod države, ispravan broj znamenki). Ako je broj nevaljan i nakon provjere s partnerom, vaš bi se poslovni partner trebao javiti u svoju poreznu upravu.

Ako vjerujete da Vaš poslovni partner nije porezni obveznik, ne biste smjeli izuzeti isporuku od oporezivanja PDV-om nego zaračunati PDV.

Što moram učiniti ako se moj PDV identifikacijski broj prikaže kao nevaljan? VIES je sustav koji provjerava valjanost PDV identifikacijskog broja izravno u bazama podataka država članica. Ako je vaš broj nevaljan, trebali biste se obratiti u svoju nadležnu poreznu upravu.
Gdje se i kako može provjeriti valjanost PDV identifikacijskog broja? Porezni obveznici valjanost PDV identifikacijskog broja provjeravaju putem Internet stranice Europske komisije.

Iznimno, ako se provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja ne može izvršiti preko Internet stranice Europske komisije, uslugu provjere pružit će Porezna uprava, Služba za međunarodnu razmjenu informacija putem elektroničke pošte na adresi provjera-valjanosti@porezna-uprava.hr.

Ne postoji obveza provjere tog broja, ali porezni obveznik mora osigurati da je PDV identifikacijski broj njegovog inozemnog poslovnog partnera valjan. Neki porezni obveznici posluju godinama s istim partnerima u inozemstvu pa ih uopće niti ne provjeravaju, ali u svakom slučaju prije svake prve isporuke inozemnom partneru trebalo bi provjeriti njegov PDV identifikacijski broj.

Potvrđivanje PDV identifikacijskih brojeva je postupak kojim hrvatski poduzetnik provjerava valjanost PDV identifikacijskih brojeva (poreznih brojeva) partnera s kojima posluje u drugim državama članicama EU.

ERP programsko rješenje Saop omogućava fakturiranje robe i usluga u domaćim i stranim valutama za porezne obveznike i krajnje potrošače.

 

Pripremio: Ivan VIDAS, mag. oec.

Sličan
sadržaj

Saop je rješenje tvrtke Seyfor